Навигација

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Чини га 9 чланова, и то: четири представника академског особља, један представник административног особља, један представник студената и три представника која именује Влада Републике Српске.


Чланови Управног одбора Универзитета у Бањој Луци су:

 • Проф. др Миле Дмичић, академско особље, предсједник;
 • Др Предраг Раосављевић, представник оснивача, замјеник предсједника;
 • Проф. др Богдан Зрнић, академско особље;
 • Проф. др Гордана Илић, академско особље;
 • Проф. др Борислав Раилић, академско особље;
 • Проф. др Мирко Раковић, представник оснивача;
 • Проф. др Михајло Марковић, представник оснивача;
 • Јосиф Илић, административно особље;
 • Милорад Божић, студент.

Секретар Управног одбора је Мр Ђорђе Маркез.


Надлежности Управног одбора су:

 • предлаже ректору Правилник о унутрашњој организацији и систрематизацији радних мјеста, по претходно прибављеном мишљењу факултета, Академије и Института;
 • усваја акте из области материјално-финансијског пословања, рада и радних односа и друге опште акте из своје надлежности;
 • даје мишљење на статут универзитета и сагласност на статуте факултета/ Академије и Института, у складу са својим надлежностима;
 • утврђује планове финансирања и развоја;
 • утврђује приједлог Одлуке о висини школарине и других накнада, на приједлог Сената; 
 • доноси годишњи програм рада Универзитета, на приједлог Сената;
 • доноси финансијски план и усваја годишњи обрачун; 
 • одлучује о међусобним односима са другим високошколским установама у земљи и иностранству;
 • усмјерава, контролише и оцјењује рад ректора у домену финансијског пословања;
 • подноси оснивачу најмање једанпут годишње извјештај о пословању Универзитета; 
 • доноси одлуку о формирању и укидању факултета, академија и института, на приједлог Сената;
 • утврђује развојно-инвестициону политику Униберзитета, факултета, Академије и Института, на приједлог Сената и ректора;
 • одлучује у оквиру регистроване дјелатности о успостављању јавно-приватног партнерства на приједлог Сената;
 • одлучује о издвајању финансијских средстава за чланство у тијелима у области високог образовања у земљи и иностранству;
 • даје претходну сагласност ректору за појединачно располагање средствима преко износа од 20.000 КМ, односно декану, тј. директору Института за располагање средствима преко износа од 6.000 КМ;
 • води политику заштите животног стандарда запослених и студената на Универзитету;
 • одлучује у другом степену по приговорима запослених на одлуке ректора и других органа и тијела Универзитета који су одлучивали у првом степену о правима, обавезама и одговорностима запослених из области радних односа;
 • одлучује о другим питањима у оквиру својих надлежности одређених законом, овим Статутом и другим актима.