Навигација

Сенат

Највише академско тијело Универзитета је Сенат. Сенат Универзитета у Бањој Луци чини 29 чланова и то: по један представник академског особља из сваке организационе јединице, шест представника студената, ректор и четири проректора.


Чланови Сената Универзитета у Бањој Луци су:

 • Проф. др Станко Станић, ректор;
 • Проф. др Симо Јокановић, проректор за наставу и студентска питања:
 • Проф. др Милан Матаруга, проректор за научно-истраживачки рад и развој;
 • Проф. др Валерија Шаула, проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу;
 • Проф. др Драшко Маринковић, проректор за кадровске и материјалне ресурсе;    
 • Мр Јелена Каришик, ванредни професоор - Академија умјетности
 • Проф. др Љубиша Прерадовић - Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет
 • Проф. др Гордана Ченић-Јотановић  - Економски факултет
 • Проф. др Милорад Божић - Електротехнички факултет
 • Проф. др Здравко Миловановић - Машински факултет
 • Проф. др Горан Спасојевић - Медицински факултет
 • Проф. др Александар Остојић - Пољопривредни факултет
 • Проф. др Никола Мојовић - Правни факултет
 • Проф. др Синиша Вученовић - Природно-математички факултет
 • Доц. др Свјетлана Средић- Рударски факултет
 • Проф. др Свјетлана Јањић - Технолошки факултет
 • Проф. др Предраг Драгосављевић - Факултет физичког васпитања и спорта
 • Проф. др Брацо Ковачевић - Факултет политичких наука
 • Проф. др Зоран Арсовић - Филозофски факултет
 • Проф. др Ранко Поповић - Филолошки факултет
 • Проф. др Нада Шуматић - Шумарски факултет
 • Проф. др Живојин Ерић - Институт за генетичке ресурсе
 • Професор високе школе др Дарко Паспаљ - Висока школа унутрашњих послова
 • Зоран Граховац, студент;
 • Александар Форца, студент;
 • Александар Кошпић, студент;
 • Милош Милетић, студент;
 • Неђо Малешевић, студент;
 • Александар Марић, студент.

Надлежности Сената су:

 • одлучује о питањима наставне, научне, умјетничке и стручне дјелатности Универзитету;
 • доноси Статут Универзитета, уз претходно прибављено мишљење Управног одбора и сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске;
 • усваја акта из домена академских питања;
 • усваја наставне планове студијских програма првог, другог и трећег циклуса студија на приједлог наставно-научног, односно наставно-умјетничког вијећа факултета/ Академије (у даљем тексту: вијеће факултета/ Академије);
 • бира ректора и проректоре Универзитета;
 • објављује конкурс за избор наставника и сарадника у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и врши избор академског особља на приједлог вијећа факултета/ Академије;
 • именује комисије у поступку стицања доктората наука;
 • даје сагласност на извјештаје у поступку стицања научног звања доктора наука;
 • додјељује почасна звања: професор емеритус и почасни доктор наука;
 • предлаже Министарству просвјете и културе Републике Српске број студената за упис у прву годину студија;
 • даје приједлог Управном одбору за оснивање и укидање факултета, академија и института на Универзитету;
 • разматра и предлаже стратегију развоја академских активности Универзитета, укључујући и оснивање нових, односно дијељење, спајање или укидање постојећих студијских програма;
 • утврђује одговорне наставнике и сараднике, прије почетка сваког семестра/ триместра, на приједлог вијећа факултета/ Академије;
 • даје сагласност на статут факултета/ Академије и Института, у складу са својим надлежностима;
 • на приједлог вијећа факултета/ Академије предлаже Управном одбору висину школарине и других накнада;
 • утврђује приједлог о закључивању уговора са другим високошколским установама у земљи и иностранству, на приједлог вијећа факултета/ Академије и Института и других заинтересованих субјеката;
 • обезбјеђује примјену академских стандарда и утврђује правила студирања;
 • утврђује и спроводи поступке оцјене и обезбјеђења квалитета наставних програма, наставе и услова рада;
 • утврђује критеријуме за изједначавање образовања и програма стеченог по ранијим прописима са образовањем које се стиче у складу са Законом;
 • усваја кодекс академске етике;
 • одлучује у другом степену о исључењу студената са Универзитета;
 • разматра стратегију заштите интелектуалне својине Универзитета и њеног коришћења;
 • даје мишљења и приједлоге о свим другим питањима на захтјев ректора или Управног одбора;
 • у складу са потребама високошколске установе, а на приједлог вијећа факултета/ Академије, доноси одлуку о продужетку радног ангажовања редовног професора за највише двије академске године;
 • обавља и друге послове прописане Законом, Статутом или другим актима.