Навигација

Правилници

Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци


Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета

Одлука о измјенама о допунама Правилника о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Унивезитета


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Универзитету


Правилник о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе


Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени идопуни Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима professora emeritusa

Одлука о измјени и допуни Правилника о условима и поступку додјељивања звања и правима professora emeritusa


Правилник о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама


Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи од 15.05.2013. године

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи од 19.07.2013. године


Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничка вијећа факултета/ академије и Сенат Високе школе унутрашњих послова

Одлука о измјени и допуни Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко вијећа факултета/ академије и Сената Високе школе унутрашњих послова


Правилник о коришћењу слободне студијске године


Правилник о ванредном студију


Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци


Правилник о поступку и условима за додјелу HUAWEI стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку и условима за додјелу HUAWEI стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци


Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета

Одлука о измјенама о допунама Правилника о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Унивезитета


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Универзитету


Правилник о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе


Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени идопуни Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима professora emeritusa

Одлука о измјени и допуни Правилника о условима и поступку додјељивања звања и правима professora emeritusa


Правилник о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама


Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи од 15.05.2013. године

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи од 19.07.2013. године


Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничка вијећа факултета/ академије и Сенат Високе школе унутрашњих послова

Одлука о измјени и допуни Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко вијећа факултета/ академије и Сената Високе школе унутрашњих послова


Правилник о коришћењу слободне студијске године


Правилник о ванредном студију


Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци


Правилник о поступку и условима за додјелу HUAWEI стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку и условима за додјелу HUAWEI стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

Правилници о додјели стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на унивезитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству (Службени гласник РС, бр. 102 - стране 9 и 11)


Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима


Правилник о систему канцеларијског пословања и архивирања на Универзитету у Бањој Луци


Упутство о спровођењу канцеларијског пословања на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци


Правилник о мјерама за побољшање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на интернету


Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци


Правилник о вредновању студентског волонтирања


Правилник о промјени статусa и рангирању студената


Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса

Правилници о додјели стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на унивезитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству (Службени гласник РС, бр. 102 - стране 9 и 11)


Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима


Правилник о систему канцеларијског пословања и архивирања на Универзитету у Бањој Луци


Упутство о спровођењу канцеларијског пословања на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци


Правилник о мјерама за побољшање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на интернету


Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци


Правилник о вредновању студентског волонтирања


Правилник о промјени статусa и рангирању студената


Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса