Navigacija

Informacija sa 50. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice senataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 50. sjednici održanoj 26.11.2015. godine, razmatrao je i usvojio Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta o izmjeni i dopuni Statuta pomenutog fakulteta, kao i Prijedlog NNV Instituta za genetičke resurse o izmjenama i dopunama Statuta Instituta.

Takođe, prihvaćen je Zahtjev Šumarskog fakulteta za licenciranje studijskog programa Urbano šumarstvo, kao i Prijedlog NNV Filološkog fakulteta za licenciranje prvog ciklusa studija Studijskog programa francuskog jezika i književnosti i latinskog jezika.

U nastavku sjednice Senat je donio Odluku o dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na II ciklusu studija za školsku 2015/2016. godinu, a na prijedlog Filološkog, Elektrotehničkog i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Isto tako, donesena je Odluka o dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na III ciklusu studija za školsku 2015/2016. godinu na Medicinskom, Šumarskom i Filozofskom fakultetu.

Na istoj sjednici je razmatrana i prihvaćena Informacija o izdavačkoj djelatnosti univerziteta u Banjoj Luci, kao i godišnji Plan izdavačke djelatnosti Univerzitetu za 2016. godinu.

Senata je razmatrao i prihvatio prijedloge nastavno-naučnih vijeća Ekonomskog i Poljoprivrednog fakulteta o izmjeni Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti – prečišćeni tekst.

Prihvaćen je i Prijedlog NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o izmjeni i dopuni Nastavnog plana studijskog programa Fizika.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na svojoj 50 . sjednici donijelo Odluku o obrazovanju stručne komisije za pripremu referata za dodjelu zvanja profesor emeritus za dr Nadeždu Ćalić, redovnog profesora Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Senat je na istoj sjednici donio odluke o razrješenju i imenovanju šefa katedre za Korišćenje šumskih resursa na Šumarskom fakultetu i šefa katedre za Duvačke instrumente na Akademiji umjetnosti. Takođe, donesena je odluka o razrješenju i imenovanju rukovodilaca: studijskog programa Dramskih umjetnosti na Akademiji umjetnosti; studijskog programa Psihologija na Filozofskom fakultetu i studijskog programa Istorija na Filozofskom fakultetu.

U nastavku sjednice donesena je Odluka o visini školarine za upis u prvu godinu III ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini, te je prihvaćen Prijedlog NNV Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta o broja studenata koji se upisuju u prvu godinu II ciklusa studija na studijskom programu Građevinarstvo u školskoj 2015/2016. Godini.

Senat je na svojoj 50. sjednici donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja , i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Elektrotehničkom , Mašinskom Medicinskom , Pravnom, Prirodno-matematičkom, Filološkom, Filozofskom, Tehnološkom i Fakultetu političkih nauka.

Takođe, Senat je donio i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Ekonomskom i Prirodno-matematičkom fakultetu, te više odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije, i to na: Medicinskom, Poljoprivrednom, Pravnom, Filozofskom i Filološkom fakultetu.

Na istoj sjednici, doneseno je više odluka o zaključivanju ugovora o saradnji i to:
- Ugovora o razmjeni studenata i nastavnog osoblja (u okviru programa Erasmus+) između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta iz Poatjea (Poitiers), Francuska;
- Ugovora o saradnji između Univerziteta Fransoa Rable (Fracois Rabelais) iz Tura (Tours), Francuska i Univerziteta u Banjoj Luci;
- Ugovora o razmjeni studenata i nastavnog osoblja (u okviru programa Erasmus+) između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzičkog konzervatorijuma „Đuzepe Tartini“ iz Trsta (Italija);
-Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Aristotel u Solunu, Grčka;
- Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Medicinski fakultet) i Univerziteta u Hajdelbergu (Njemačka).

Senat je, takođe, donio više odluke o objavljivanju rukopisa kao univerzitetske nastavne literatire, i to:
- rukopisa „Analitička geometrija“, autora: prof. dr Duška Jojića i prof. dr Đure Paunića,
- rukopisa „Osnovi elektrotehnike 1 – Praktikum za laboratorijske vježbe“, autora Alekseja Avramovića i prof. dr Tatjane Pešić – Brđanin,
- rukopisa „Fluid kao komponenta hidrauličkog i turbinskog postrojenja“, autora prof. dr Vladimira Savića, prof. dr Darka Kneževića i dr Vite Tiča,
- rukopisa „Obradni sistemi za deformisanje“, autora prof. dr Ostoje Miletića i prof. dr Mladena Todića, objavi kao nastavna literatura.

Na 50. sjednici, Senat je razmatrao i odbacio kao neosnovane zahtjeve Zorana Vučkovca i Pollet Francoisa za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta od 03.09.2015. godine, kao i zahtjev dr Tihomira Latinovića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta od 30.09.2015. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4749/logouniblnews_t.jpg