Navigacija

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Univerzitetom. Čini ga 9 članova, i to: četiri predstavnika akademskog osoblja, jedan predstavnik administrativnog osoblja, jedan predstavnik studenata i tri predstavnika koja imenuje Vlada Republike Srpske.


Članovi Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci su:

 • Prof. dr Mile Dmičić, akademsko osoblje, predsjednik;
 • Dr Predrag Raosavljević, predstavnik osnivača, zamjenik predsjednika;
 • Prof. dr Bogdan Zrnić, akademsko osoblje;
 • Prof. dr Gordana Ilić, akademsko osoblje;
 • Prof. dr Borislav Railić, akademsko osoblje;
 • Prof. dr Mirko Raković, predstavnik osnivača;
 • Prof. dr Mihajlo Marković, predstavnik osnivača;
 • Josif Ilić, administrativno osoblje;
 • Milorad Božić, student.

Sekretar Upravnog odbora je Mr Đorđe Markez.


Nadležnosti Upravnog odbora su:

 • predlaže rektoru Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistrematizaciji radnih mjesta, po prethodno pribavljenom mišljenju fakulteta, Akademije i Instituta;
 • usvaja akte iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, rada i radnih odnosa i druge opšte akte iz svoje nadležnosti;
 • daje mišljenje na statut univerziteta i saglasnost na statute fakulteta/ Akademije i Instituta, u skladu sa svojim nadležnostima;
 • utvrđuje planove finansiranja i razvoja;
 • utvrđuje prijedlog Odluke o visini školarine i drugih naknada, na prijedlog Senata; 
 • donosi godišnji program rada Univerziteta, na prijedlog Senata;
 • donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun; 
 • odlučuje o međusobnim odnosima sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
 • usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja;
 • podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Univerziteta; 
 • donosi odluku o formiranju i ukidanju fakulteta, akademija i instituta, na prijedlog Senata;
 • utvrđuje razvojno-investicionu politiku Uniberziteta, fakulteta, Akademije i Instituta, na prijedlog Senata i rektora;
 • odlučuje u okviru registrovane djelatnosti o uspostavljanju javno-privatnog partnerstva na prijedlog Senata;
 • odlučuje o izdvajanju finansijskih sredstava za članstvo u tijelima u oblasti visokog obrazovanja u zemlji i inostranstvu;
 • daje prethodnu saglasnost rektoru za pojedinačno raspolaganje sredstvima preko iznosa od 20.000 KM, odnosno dekanu, tj. direktoru Instituta za raspolaganje sredstvima preko iznosa od 6.000 KM;
 • vodi politiku zaštite životnog standarda zaposlenih i studenata na Univerzitetu;
 • odlučuje u drugom stepenu po prigovorima zaposlenih na odluke rektora i drugih organa i tijela Univerziteta koji su odlučivali u prvom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz oblasti radnih odnosa;
 • odlučuje o drugim pitanjima u okviru svojih nadležnosti određenih zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.