Navigacija

Senat

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je Senat. Senat Univerziteta u Banjoj Luci čini 29 članova i to: po jedan predstavnik akademskog osoblja iz svake organizacione jedinice, šest predstavnika studenata, rektor i četiri prorektora.


Članovi Senata Univerziteta u Banjoj Luci su:

 • Prof. dr Stanko Stanić, rektor;
 • Prof. dr Simo Jokanović, prorektor za nastavu i studentska pitanja:
 • Prof. dr Milan Mataruga, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj;
 • Prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju;
 • Prof. dr Draško Marinković, prorektor za kadrovske i materijalne resurse;    
 • Mr Jelena Karišik, vanredni profesoor - Akademija umjetnosti
 • Prof. dr Ljubiša Preradović - Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 • Prof. dr Gordana Čenić-Jotanović  - Ekonomski fakultet
 • Prof. dr Milorad Božić - Elektrotehnički fakultet
 • Prof. dr Zdravko Milovanović - Mašinski fakultet
 • Prof. dr Goran Spasojević - Medicinski fakultet
 • Prof. dr Aleksandar Ostojić - Poljoprivredni fakultet
 • Prof. dr Nikola Mojović - Pravni fakultet
 • Prof. dr Siniša Vučenović - Prirodno-matematički fakultet
 • Doc. dr Svjetlana Sredić- Rudarski fakultet
 • Prof. dr Svjetlana Janjić - Tehnološki fakultet
 • Prof. dr Predrag Dragosavljević - Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Prof. dr Braco Kovačević - Fakultet političkih nauka
 • Prof. dr Zoran Arsović - Filozofski fakultet
 • Prof. dr Ranko Popović - Filološki fakultet
 • Prof. dr Nada Šumatić - Šumarski fakultet
 • Prof. dr Živojin Erić - Institut za genetičke resurse
 • Profesor visoke škole dr Darko Paspalj - Visoka škola unutrašnjih poslova
 • Zoran Grahovac, student;
 • Aleksandar Forca, student;
 • Aleksandar Košpić, student;
 • Miloš Miletić, student;
 • Neđo Malešević, student;
 • Aleksandar Marić, student.

Nadležnosti Senata su:

 • odlučuje o pitanjima nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerzitetu;
 • donosi Statut Univerziteta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora i saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske;
 • usvaja akta iz domena akademskih pitanja;
 • usvaja nastavne planove studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na prijedlog nastavno-naučnog, odnosno nastavno-umjetničkog vijeća fakulteta/ Akademije (u daljem tekstu: vijeće fakulteta/ Akademije);
 • bira rektora i prorektore Univerziteta;
 • objavljuje konkurs za izbor nastavnika i saradnika u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i vrši izbor akademskog osoblja na prijedlog vijeća fakulteta/ Akademije;
 • imenuje komisije u postupku sticanja doktorata nauka;
 • daje saglasnost na izvještaje u postupku sticanja naučnog zvanja doktora nauka;
 • dodjeljuje počasna zvanja: profesor emeritus i počasni doktor nauka;
 • predlaže Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske broj studenata za upis u prvu godinu studija;
 • daje prijedlog Upravnom odboru za osnivanje i ukidanje fakulteta, akademija i instituta na Univerzitetu;
 • razmatra i predlaže strategiju razvoja akademskih aktivnosti Univerziteta, uključujući i osnivanje novih, odnosno dijeljenje, spajanje ili ukidanje postojećih studijskih programa;
 • utvrđuje odgovorne nastavnike i saradnike, prije početka svakog semestra/ trimestra, na prijedlog vijeća fakulteta/ Akademije;
 • daje saglasnost na statut fakulteta/ Akademije i Instituta, u skladu sa svojim nadležnostima;
 • na prijedlog vijeća fakulteta/ Akademije predlaže Upravnom odboru visinu školarine i drugih naknada;
 • utvrđuje prijedlog o zaključivanju ugovora sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, na prijedlog vijeća fakulteta/ Akademije i Instituta i drugih zainteresovanih subjekata;
 • obezbjeđuje primjenu akademskih standarda i utvrđuje pravila studiranja;
 • utvrđuje i sprovodi postupke ocjene i obezbjeđenja kvaliteta nastavnih programa, nastave i uslova rada;
 • utvrđuje kriterijume za izjednačavanje obrazovanja i programa stečenog po ranijim propisima sa obrazovanjem koje se stiče u skladu sa Zakonom;
 • usvaja kodeks akademske etike;
 • odlučuje u drugom stepenu o isljučenju studenata sa Univerziteta;
 • razmatra strategiju zaštite intelektualne svojine Univerziteta i njenog korišćenja;
 • daje mišljenja i prijedloge o svim drugim pitanjima na zahtjev rektora ili Upravnog odbora;
 • u skladu sa potrebama visokoškolske ustanove, a na prijedlog vijeća fakulteta/ Akademije, donosi odluku o produžetku radnog angažovanja redovnog profesora za najviše dvije akademske godine;
 • obavlja i druge poslove propisane Zakonom, Statutom ili drugim aktima.