Navigacija

Rektor

Prof. dr Stanko Stanić

Telefon +387 51 321 174
Faks +387 51 315 694
E-pošta info@unibl.rs

Prof. dr Stanko Stanić funkciju rektora Univerzitet u Banjoj Luci obavlja od 2006. godine. 

U skladu sa Statutom univerziteta u Banjoj Luci rektor zastupa i predstavlja Univerzitet i odgovoran je za zakonitost rada i efikasno posovanje Univerziteta.


Osim obavljanja poslova utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju, rektor ima sljedeće nadležnosti:

  • podnošenje prijedloga Upravnom odboru Univerziteta koji se odnose na obrazovanje i misiju Univerziteta, pri čemu je dužan da uzme u obzir preporuke i mišljenje Senata;
  • na prijedlog dekana, odnosno direktora Instituta, priprema godišnje i druge finansijske planove i izvještaje koje razmatra Upravni odbor;
  • podnošenje izvještaja o finansijskom poslovanju Univerziteta;
  • brine o realizaciji finansijskog plana;
  • donošenje odluka o korišćenju finansijskih sredstava do iznosa od 20.000KM;
  • druga pitanja utvrđena Zakonom, Statutom ili drugim propisom, kao i sva ostala koja    nisu stavljena u nadležnost drugih organa;

Rektor dio svojih nadležnosti iz domena akademskih pitanja može prenijeti na dekane fakulteta/ Akademije, a iz domena rada administrativne službe Univerziteta može prenijeti na generalnog sekretara.


Funkciju rektora Univerziteta u Banjoj Luci do sada su obavljali: