Navigacija

Prorektori

Prof. dr Simo Jokanović
Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Telefon +387 51 321 181
E-pošta simo.jokanovic@unibl.rs

Prof. dr Valerija Šaula
Prorektorica za međunarodnu saradnju

Telefon +387 51 321 175
E-pošta valerija.saula@unibl.rs

Prof. dr Milan Mataruga
Prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj

Telefon +387 51 321 172
E-pošta milan.mataruga@unibl.rs

Prof. dr Draško Marinković
Prorektor za kadrovske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 178
E-pošta drasko.marinkovic@unibl.rs

Prorektore bira Senat, na prijedlog rektora, iz reda nastavnika sa punim radnim vremenom na Univerzitetu. Izbor prorektora vrši se na period od četiri godine, sa mogućnošću jednog reizbora. Prorektori vrši poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te druge poslove koje mu odredi rektor i drugi organi Univerziteta.

Funkciju prorektora Univerziteta u Banjoj Luci do sada je obavljalo 25 nastavnika:

 • Dr Milan Mataruga, profesor na užoj naučnoj oblasti Šumarska genetika i osnivanje šuma na Šumarskom fakultetu, prorektor 2013-
 • Dr Draško Marinković, profesor na užim naučnim oblastima Društvena geografija i Demografija na Prirodno-matematičkom fakultetu, prorektor 2008-
 • Dr Valerija Šaula, profesor na užoj naučnoj oblasti Međunarodno pravo na Pravnom fakultetu, prorektor 2008-
 • Dr Simo Jokanović, profesor na užim naučnim oblastima Računarski integrisani sistemi (CAD,CAM,CAPP,CAE) i Informacioni sistemi na Mašinskom fakultetu, prorektor 2008-
 • Dr Božo Važić, profesor na užoj naučnoj oblasti Stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu, prorektor 2008-2013. godine;
 • Dr Gordana Đurić, profesor Opšteg voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu, prorektor 2006-2008. godine;
 • Dr Drago Tešanović, profesor Savremenog srpskog jezika 2 na Filozofskom fakultetu, prorektor 2006-2008. godine;
 • Dr Petar Marić, profesor Robotike i automatizacije na Elektrotehničkom fakultetu, prorektor 2006-2008. godine;
 • Dr Ostoja Miletić, profesor Tehnologije mašinogradnje, mašina i obradnih sistema na Mašinskom fakultetu, prorektor 2006-2008. godine;
 • Dr Rajko Gnjato, profesor Geografije srpskih zemalja 1 i 2 i Osnova astronomije na Prirodno-matematičkom fakultetu, prorektor 1998-2005;
 • Dr Radoslav Grujić, profesor Tehnologije mesa i Nutritivne vrijednosti i analize namirnica na Tehnološkom fakultetu, prorektor 1996-2005. godine;
 • Dr Momir Ćelić, profesor Matematike III i Matematike V na Elektrotehničkom fakultetu, prorektor 1992-1996. godine;
 • Dr Stanko Stanić, profesor Ekonomsko-matematičkih modela na Ekonomskom fakultetu, prorektor 1992-1998. godine;
 • Dr Galib Šljivo, profesor Istorije jugoslovenskih naroda novog vijeka i novijeg doba i Opšte istorije novog vijeka na Pedagoškoj akademiji i direktor Instituta za istoriju Banja Luka, prorektor 1988-1992. godine;
 • Dr Rajko Kuzmanović, profesor Ustavnog prava i Uporednih političkih sistema na Pravnom fakultetu, prorektor 1986-1988. godine;
 • Dr Borislav Jakšić, viši naučni saradnik i direktor Instituta za naučnoistraživački rad, razvoj i
 • Dr Sabahudin Osmančević, profesor Računovodstva II i Savremenih metoda obračuna i raspodjele na Ekonomskom fakultetu, prorektor 1984-1988. godine;
 • Dr Nedeljko Pehar, viši naučni saradnik i direktor Ekonomskog instituta Banja Luka, prorektor 1981-1984. godine;
 • Dr Veselin Trninić, profesor Radnog i Socijalnog prava i Samoupravnog normiranja na Pravnom fakultetu, prorektor 1981-1984. godine;
 • Dr Milan Jurković, profesor Tehnološkog procesa i mašina za deformisanje na Mašinskom fakultetu, prorektor 1979-1981. godine;
 • Dr Branko Pikula, profesor Patološke anatomije na Medicinskom fakultetu, prorektor 1979-1981. godine;
 • Dr Ibrahim Tabaković, profesor Biohemije na Tehnološkom fakultetu, prorektor 1977-1979. godine;
 • Dr Dimitrije Hajduković, profesor Matematike na Elektrotehničkom fakultetu, prorektor 1977-79. godine;
 • Dr Kjazim Krajišnik, profesor Računovodstva I i Računovodstva banaka i društvenih djelatnosti na Ekonomskom fakultetu, prorektor 1975-1979. godine;
 • Dr Mićo Carević, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu, prorektor 1975-1977. godine.