Navigacija

Generalni sekretar

Mr Đorđe Markez, dipl. pravnik

Telefon +387 51 321 275
E-pošta gensek@unibl.rs

Generalni sekretar Univerziteta rukovodi administrativnim službama.

Ovlaštenja, poslovi i zadaci generalnog sekretara bliže se uređuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Generalni sekretar se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a za svoj rad odgovoran je rektoru, Senatu i Upravnom odboru.


Funkciju generalnog sekretara Univerziteta u Banjoj Luci dosada su obavljali:

  • Dušanka Dragić, dipl. pravnik, (2006-2011);
  • Vladimir Nikolić, dipl. pravnik, (1992-2006);
  • Fuad Balić, profesor, (1988-1992);
  • Drago Tojčić, dipl. pravnik, (1978-1988);
  • Rajko Kuzmanović, dipl. pravnik, (1975-1978).