Navigacija

Finansijski direktor

Duško Lazić, dipl. ekonomista

Telefon +387 (0)51 32 60 01
E-pošta dusko.lazic@unibl.rs

Finansijski direktor Univerziteta rukovodi službama za finansije i računovodstvo i materijalne poslove i obavlja poslove i zadatke predviđene zakonom i opštim aktima Univerziteta.

Finansijski direktor podnosi najmanje jednom godišnje izvještaj o svom radu rektoru, bira se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a za svoj rad odgovara Upravnom odboru i rektoru.