Navigacija

Pravilnici

Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta

Odluka o izmjenama o dopunama Pravilnika o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univeziteta


Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu


Pravilnik o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse


Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni idopuni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima professora emeritusa

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima professora emeritusa


Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora sa drugim visokoškolskim ustanovama


Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi od 15.05.2013. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi od 19.07.2013. godine


Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetnička vijeća fakulteta/ akademije i Senat Visoke škole unutrašnjih poslova

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeća fakulteta/ akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova


Pravilnik o korišćenju slobodne studijske godine


Pravilnik o vanrednom studiju


Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci

Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu HUAWEI stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uslovima za dodjelu HUAWEI stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta

Odluka o izmjenama o dopunama Pravilnika o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univeziteta


Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu


Pravilnik o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse


Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni idopuni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima professora emeritusa

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima professora emeritusa


Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora sa drugim visokoškolskim ustanovama


Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi od 15.05.2013. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi od 19.07.2013. godine


Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetnička vijeća fakulteta/ akademije i Senat Visoke škole unutrašnjih poslova

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeća fakulteta/ akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova


Pravilnik o korišćenju slobodne studijske godine


Pravilnik o vanrednom studiju


Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci

Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu HUAWEI stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uslovima za dodjelu HUAWEI stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

Pravilnici o dodjeli stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univezitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu (Službeni glasnik RS, br. 102 - strane 9 i 11)


Pravilnik o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Banjoj Luci

Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni Pravilnika o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima


Pravilnik o sistemu kancelarijskog poslovanja i arhiviranja na Univerzitetu u Banjoj Luci


Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o mjerama za poboljšanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih organizacionih jedinica na internetu


Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja


Pravilnik o promjeni statusa i rangiranju studenata


Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa

Pravilnici o dodjeli stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univezitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu (Službeni glasnik RS, br. 102 - strane 9 i 11)


Pravilnik o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Banjoj Luci

Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izmjeni Pravilnika o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima


Pravilnik o sistemu kancelarijskog poslovanja i arhiviranja na Univerzitetu u Banjoj Luci


Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci


Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o mjerama za poboljšanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih organizacionih jedinica na internetu


Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci


Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja


Pravilnik o promjeni statusa i rangiranju studenata


Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa