Navigacija

Akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić (1992-2006)

Rođen je 1954. godine u Romanovcima, opština Gradiška. Diplomski studij završio je 1977. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Magistarski rad pod naslovom „Uticaj fonona na kristalooptičke fenomene“ odbranio je 1981. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analiza dielektričnih osobina molekularnih kristala i feroelektrika“ odbranio je 1983. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Izabran je u zvanje docenta 1983. godine, u zvanje vanrednog profesora 1987. godine, a u zvanje redovnog profesora Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci 1991. godine. Izborna disciplina: Fizika (opšta) i Biofizika. Rektor Univerziteta u periodu 1992-2006. godine.