Navigacija

Strateški pravci i ciljevi razvoja međunarodne saradnje

 

Kao opšti ciljevi navode se:

  1. Povećanje finansijskih izdvajanja za aktivnosti međunarodne saradnje
  2. Povećanje razmjene osoblja i studenata
  3. Povećanje učešća u međunarodnim projektima
  4. Razvijanje internacionalnih studijskih programa
  5. Razvijanje sistema obezbjeđenja kvaliteta
  6. Kadrovsko i infrastrukturno jačanje Odjeljenja za međunarodnu saradnju