Navigacija

ERASMUS MUNDUS - program razmjene

O međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja Univerzitet u Banjoj Luci od akademske 2011/2012. godine učestvuje u Erasmus Mundus programu razmjene i to u šest (6) projekata: 

1. JoinEU-SEE III 
2. JoinEU-SEE IV
3. JoinEU-SEE>PENTA
4. EUROWEB
5. SUNBEAM: http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home
6. EUROWEB+: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/  

Erasmus Mundus je program saradnje i razmjene u oblasti visokog obrazovanja čiji je cilj da poboljša kvalitet evropskog visokog obrazovanja i promoviše dijalog i razumijevanje među ljudima i kulturama kroz saradnju sa zemljama trećeg svijeta. Pored toga, doprinosi razvoju ljudskih resursa i kapaciteta međunarodne saradnje institucija visokog obrazovanja u trećim zemljama povećavanjem razmjene između Evropske unije i tih zemalja.

Erasmus Mundus pruža podršku: 

  • visokoškolskim ustanovama koje žele da sprovedu zajedničke programe na poslijediplomskim nivou (Akcija 1) ili da uspostave međuinstitucionalnu partnersku saradnju između univerziteta iz Evrope i trećih zemalja (Akcija 2); 
  • pojedinačno studentima, istraživačima i univerzitetskom osoblju koji žele da provedu period studija/istraživanja/nastave u kontekstu jednog od gore navedenih zajedničkih programa ili partnerske saradnje (Akcija 1 i Akcija 2); 
  • bilo kojoj organizaciji aktivnoj u oblasti visokog obrazovanja koja želi da razvija projekte čiji je cilj povećanje atraktivnosti, profila, vidljivosti i ugleda evropskog visokog obrazovanja širom svijeta (Akcija 3).

  Erasmus Mundus program jedan je od sedam programa Evropske komisije koji je inkorporiran u novi program Erasmus+.  


Ciljevi

Erasmus Mundus 2009-2013 je program saradnje i razmjene u oblasti visokog obrazovanja za: unapređenje kvaliteta u evropskom visokom obrazovanju; promociju Evropske unije kao centra izvrsnosti u učenju širom svijeta; promovisanje interkulturalnog razumijevanja kroz saradnju sa trećim zemljama, kao i za razvoj trećih zemalja u oblasti visokog obrazovanja.
Erasmus Mundus 2009-2013 (Odluka br. 1298/2008/EK) nastavlja i proširuje obim aktivnosti već pokrenutih tokom prve faze (2004-2008) programa. Ona sada uključuje program Erasmus Mundus External Cooperation Window, koji je pokrenut 2006. godine, kao dopuna originalnog programa.


Akcije

Erasmus Mundus 2009-2013 realizuje se kroz sljedeće akcije:

Akcija 1: Erasmus Mundus zajednički programi izuzetnog kvaliteta na master (Akcija 1 A) i doktorskom (Akcija 1 B) nivou, uključujući stipendije za učestvovanje u ovim programima;
Akcija 2: Erasmus Mundus partnerstva između evropskih visokoškolskih ustanova i visokoškolskih ustanova trećih zemalja, uključujući stipendije za razmjenu na svim akademskim nivoima;
Akcija 3: Promocija evropskog visokog obrazovanja kroz projekte za poboljšanje atraktivnosti Evrope kao obrazovne destinacije i centra izvrsnosti na svjetskom nivou.
 


Upravljanje programom

Evropska komisija odgovorna je za vođenje programa Erasmus Mundus 2009-2013. Ona upravlja budžetom i postavlja prioritete, ciljeve i kriterijume za program. Osim toga, vodi i prati opštu primjenu, praćenje i evaluaciju programa na evropskom nivou.
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) odgovorna je za sprovođenje programa Erasmus Mundus.