Navigacija

Pregled aktivnosti za 2008. godinu

AKTIVNOSTI U PERIODU 04.08.2008.-31.12.2008. GODINE1. U saradnji sa dekanima fakulteta/Akademije, uspostavljena mreža koordinatora za provođenje aktivnosti iz oblasti međunarodne saradnje na fakultetima/Akademiji. Radni sastanak imenovanih koordinatora sa prorektorom i stručnim saradnikom za međunarodnu saradnju održan 10.10.2008. godine. Dogovoreni oblici buduće saradnje i razmjene informacija.

2. Radni sastanci i/ili kontakti sa predstavnicima stranih ambasada, te osoblja ambasada BiH u inostranstvu, u cilju razvoja saradnje i provođenja aktivnosti osoblja na Univerzitetu u oblasti visokog obrazovanja u stranim državama (sa generalnim sekretarom ambasade BiH u Bugarskoj, sa ambasadorom BiH u Japanu, sa predstavnicima austrijske, američke i francuske ambasade, Francuskog kulturnog centra u Banjoj Luci).

3. Pripremanje Pravilnika o postupku zaključivanja ugovora sa drugim visokoškolskim ustanovama, koji je Upravni odbor usvojio 31.10.2008. godine. Distribucija Pravilnika, uz propratno objašnjenje o primjeni, svim organizacionim jedinicama.

4. Početne aktivnosti na uspostavljanju baze podataka o već postojećim ugovorima koje su fakulteti, prema ranijim propisima i nadležnostima, zaključivali sa drugim visokoškolskim ustanovama u svijetu. Napravljena analiza stanja potpisanih ugovora sa drugim visokoškolskim institucijama koje je sklopio Univerzitet u Banjoj Luci.

5. Početne aktivnosti na izradi internet stranice Univerziteta na engleskom jeziku.

6. Pripremljena anketa za nastavnike i saradnike Univerziteta o uslovima i kapacitetima za provođenje i unapređenje programa međunarodne saradnje, koja će biti obavljena u januaru 2009. godine.

7. Prijem  delegacija stranih univerziteta (rektor i saradnici Univerziteta Meidži iz Tokija (Japan), rektor i saradnici Tehničkog univerziteta Gabrovo iz Bugarske, studenti i nastavnici Američkog univerziteta-American University Washington (SAD), te univerziteta u okruženju: Kragujevac, Niš, Novi Sad, Priština (Kosovska Mitrovica).

8. Potpisivanje Velike povelje univerziteta (Magna Charta Universitatum) u Bolonji, 18.09.2008. godine.

9. Potpisivanje i/ili pripremanje potpisivanja ugovora o saradnji sa stranim univerzitetima (Stavanger (Norveška), Kragujevac (Srbija), Pečuj (Mađarska), Peking (Kina), Tokio (Japan), Palermo, Bari (Italija), Ekstremadura i Taragona (Španija).

10. U saradnji sa austrijskom ambasadom, otvorena «Austrijska biblioteka» na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

11. U saradnji sa francuskom ambasadom u BiH i Francuskim kulturnim centrom u Banjoj Luci, organizovan trodnevni seminar za studente i osoblje Odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu, tokom kojeg je prof. dr Ranka      Bijeljac-Babić, nastavnik na francuskom Univerzitetu Poatje, govorila o odabranim pitanjima iz oblasti psiholingvistike, na bazi istraživanja obavljenih u Francuskoj.

12. Saradnja sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i udruženjima sa sjedištem u BiH (WUS-World University Service (Svjetski univerzitetski servis, Austrija), EU Expert Team on Reform of Financing of Higher Education in BiH (Radna grupa Evropske unije o izradi studije izvodljivosti za reformu finansiranja visokog obrazovanja u BiH), ETF-European Training Foundation Torino (Evropska fondacija za obrazovanje i usavršavanje, Torino, Italija), SOROS fondacija, IEITI-Europa Lifelong Learning (Cjeloživotno učenje Evropa), AECEO-Extremaduran Association for the East-West Cooperation (Udruženje za saradnju Istok-Zapad, Ekstremadura, Španija), Beogradska otvorena škola (BOŠ), Heinrich Böll Stiftung, DAAD (Akademska služba za razmjenu studenata i doktoranata SR Njemačke), Balkanski fond za demokratiju Beograd, Srpska asocijacija menadžera Beograd (Srbija).

13. Saradnja sa organima Republike Srpske, Grada Banja Luka i zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, u cilju razvijanja međunarodne saradnje (Predsjednik Republike-Univerzitet Palermo, Italija; Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Ministarstvo civilnih poslova BiH - CEEPUS program razmjene nastavnog osoblja i studenata, Gradonačelnik Banje Luke - Univerzitet Bari, Italija, te Direkcija za evropske integracije BiH - program Erasmus Mundus).

14. Saradnja sa Institutom za metale i tehnologiju i Međunarodnom postdiplomskom školom Jožef Stefan u Ljubljani (Slovenija), priprema i odlazak studenta Mašinskog fakulteta Milana Maleševića na doktorske studije.

15. Organizovanje odlaska i predstavljanje Univerziteta u Banjoj Luci na 53. međunarodnom sajmu knjige u Beogradu od 20.-27.10.2008. godine.

16. Saradnja sa studentskim organizacijama i drugim udruženjima («IAESTE BiH» - Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse, ACIPS - Asocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, Sarajevo, SRCE-The Student Resource Center (Studentski informativni centar Sarajevo), CIR-Center for International Relations (Centar za međunarodne odnose Banja Luka), ESMU-European Centre for Strategic Management of Universities (Evropski centar za strategijski menadžment na univerzitetima).

17. Saradnja u distribuciji informacija o programima razmjene, seminarima, ljetnim školama, praksi, prezentacijama i sl. (BHV Consulting, Višegrad fond, C.R.E.A.M.-Public Private Partnership Association, UWC-IB Initiative in Bosnia and Herzegovina, CIR-Sentre for International Relations Skopje, University College London, Delegacija Evropske komisije u BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH, Helsinki-Espana, Human Dimension (Španija), British Council, American Councils for International Education, Sarajevo, Swedish-BiH Chamber of Commerce, AHK-Predstavništvo njemačke privrede u BiH, Evropska studentska mreža univerziteta (AEGEE), UNESCO (Agencija OUN za obrazovanje, nauku i kulturu), Fondacija Konrad Adenauer; ambasade: Japana, Švajcarske, Norveške, SAD, Njemačke, Češke, Austrije, Irana, Grčke, Francuske, Španije; univerziteti: Stavanger (Norveška), Veliko Turnovo (Bugarska), Tomas Bata Zlin (Češka), Utreht (Holandija), Ilmenau, Tubingen (Njemačka), Trento (Italija), Jonkoping (Švedska).

18. Organizovanje prezentacija u saradnji sa predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija o stipendijama, programima razmjene, ljetnim školama (BORAM agencija - NATO okrugli sto (23.10.2008. godine), SRCe-The Student Resource Center - Studentski informativni centar Sarajevo (13.11.2008. godine), Direkcija za evropske integracije BiH – Erasmus Mundus (03.12.2008. godine), Ministarstvo civilnih poslova BiH-CEEPUS (22.12.2008. godine).

19. Učešće predstavnika UBL na sastancima održanim 15. i 16.12.2008. godine, Badahos, Španija, u organizaciji AECEO - Extremaduran Association for the East - West Cooperation (Udruženje za saradnju Istok-Zapad, Ekstremadura, Španija).

20. Tehnička podrška Radnoj grupi za pripremu prijave opreme za Austrijski kredit i sastanci sa predstavnicima kompanije MCE-INDUSTRIETECHNIK, Linc, Austrija.

21. Saradnja sa medijima, putem obavještavanja o važnim događajima na Univerzitetu, davanjem intervjua o pojedinačnim temama i/ili medijskim praćenjem događaja.