Navigacija

Članstvo u međunarodnim asocijacijama

Članstvo u međunarodnim asocijacima predstavlja jednu od značajnih referenci o spremnosti na saradnju sa inostranim partnerima, ali doprinosi i ugledu i prepoznavanju Univerziteta na međunarodnom nivou. 


Dana 13. aprila 2011. godine Univerzitet je postao punopravni individualni član Evropske asocijacije univerziteta (EUA).

Više informacija na: http://www.eua.be


Naš Univerzitet je od 18. septembra 2008. godine potpisnik Velike povelje Univerziteta (Magna Charta Universitatum), zajedno sa preko 600 univerziteta u svijetu. 

Više informacija na: http://www.magna-charta.org


Član je Međunarodne univerzitetske mreže akademske i istraživačke saradnje, u okrilju Naučnog parka Univerziteta La Sapienza iz Rima (Italija).

Član je Generalne skupštine Interuniverzitetskog centra za naučni rad i saradnju sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom (CIRCEOS), sa sjedištem na Univerzitetu u Bariju (Italija), koja je svoje zasjedanje u maju 2010. godine održala u Banjoj Luci. Tom prilikom naši gosti su bili predstavnici univerziteta iz Ruske Federacije, Poljske, Italije, Albanije, Mađarske i Rumunije. 

Više informacija na: http://www.circeos.uniba.it


UniAdrion je ''Mreža univerziteta'' osnovana s ciljem da stvori trajnu vezu između univerziteta i istraživačkih centara iz Jadransko-jonskog regiona. Univerzitetska mreža je stvorena u okviru Jadransko-jonske inicijative, na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom ''Kultura kao most - interuniverzitetska saradnja u Jadransko-jonskom bazenu'', koja je održana 15. i 16. decembra 2000. godine, u Raveni, Italija.
UniAdrion podstiče saradnju između univerziteta i istraživačkih centara, uglavnom kroz realizaciju didaktičkih inicijativa, kao što su obuka, master studijski programi, istraživački projekti.
Njihova didaktička struktura odlikuje se mješovitim pristupom, što znači kombinaciju metode licem u lice (seminari, ljetne škole, period predavanja ''uživo'') i internet metode kroz učenje na daljinu.

Više informacija na: www.uniadrion.net


Evro-mediteranski univerzitet sa sjedištem u Sloveniji jedan je od šest prioritetnih oblasti Unije za Mediteran. Osnovan je kao međunarodna mreža univerziteta sa 179 članova iz 38 država. Misija mreže uključuje: poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja kroz realizaciju studija drugog i trećeg ciklusa i istraživačkih programa sa posebnim akcentom na kulturnoj raznovrsnosti.

Više informacija na: www.emuni.si 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/46/Clanstvo-u-medjunarodnim-asocijacijama-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/Clanstvo-u-medjunarodnim-asocijacijama-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/Clanstvo-u-medjunarodnim-asocijacijama-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/46/Clanstvo-u-medjunarodnim-asocijacijama-01.jpg