Navigacija

2013-2014. godine

 

Ime i prezime

Fakultet

Naziv doktorske disertacije

Datum odbrane

448.

Mirjana Gnjatić

Medicinski fakultet

Klinička studija kvaliteta života pacijenata sa neurogenim paralizama larinksa

15.01.2013.

449.

Zoran Petrović

Tehnološki fakultet

Proučavanje strukture adsorbovanih hemijskih jedinjenja iz baznih ulja na kiselinom aktiviranim prirodnim adsorbentima

16.01.2013.

450.

Lana Nežić

Medicinski fakultet

Uloga simvastatina u apoptozi imunih ćelija u endotoksičnom šoku

23.01.2013.

451.

Zoran Vasiljević

Pravni fakultet

Privrednopravni aspekti kredita- ugovor o kreditu

07.02.2013.

452.

Milorad Grujičić

Medicinski fakultet

Uticaj dobre regulacije krvnog pritiska na progresiju hronične bubrežne bolesti

08.02.2013.

453.

Igor Krčmar

Elektrotehnički fakultet

Jedna klasa adaptivnih algoritama za identifikaciju i upravljanje nelinearnim procesima

08.02.2013.

454.

Dragica Panić-Kašanski

Akademija umjetnosti

Arhaično i savremeno u tradicionalnoj muzici danas na primjeru „izvornjaka” vokalno-instrumentalnih sastava sjeveroistočne Bosne i Posavine

16.02.2013.

455.

Ranka Perić Romić

Fakultet političkih nauka

Prostor grada, siromaštvo i socijalna isključenost

27.02.2013.

456.

Azem Poljić

Fakultet političkih nauka

Socijalni rad sa disfunkcionalnim porodicama

05.03.2013.

457.

Milorad Živković

Medicinski fakultet

Fertilni kapacitet adolescenata Republike Srpske

18.03.2013.

458.

Goran Dostić

Ekonomski fakultet

Uloga rizičnog kapitala u razvoju inovativnog biznisa

22.03.2013.

459.

Aranđel Smiljanić

Filozofski fakultet

Diplomatija oblasnih gospodara u Bosni

11.04.2013.

460.

Tatjana Jovanović-Cvetković

Poljoprivredni fakultet

Anatomsko-morfološka i cito-histološka evaluacija reproduktivnih organa autohtonih sorti vinove loze BiH

12.04.2013.

461.

Dijana Tica

Filološki fakultet

Tragične junakinje u engleskom romanu devetnaestog vijeka

11.05.2013.

462.

Aleksandar Kukrić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Relacije tjelesnih dimenzija i mišićne snage pri izvođenju brzih pokreta

14.05.2013.

463.

Nenad Tanasković

Medicinski fakultet

Procena rezultata rekonstrukcije preloma orbite autogenim i neresorptivnim materijalima

16.05.2013.

464.

Maja Trifunović

Filozofski fakultet

Odnos motivacionih i emocionalnih stilova učenika

22.05.2013.

465.

Ljubo Lepir

Fakultet političkih nauka

Socijalna zaštita starih u Republici Srpskoj

24.05.2013.

466.

Emina Begović

Filozofski fakultet

Art-terapija i socijalizacija djece sa problemima u ponašanju

25.05.2013.

467.

Sanda Dodik

Akademija umjetnosti

Veza arhaičnog i savremenog zvuka u ciklusu „Muzika oktoiha” Ljubice Marić

07.06.2013.

468.

Svjetlana Lolić

Prirodno-matematički fakultet

Mikrobiološka analiza stanja i kvaliteta vode ribnjaka Bardača

13.06.2013.

469.

Nemanja Đukić

Fakultet političkih nauka

Instrumenti socijalne kontrole pojedinaca društvenih grupa i javnog mnjenja u savremenom društvu

14.06.2013.

470.

Biljana Lubarda

Prirodno-matematički fakultet

Horološka analiza balkanske endemične flore na teritoriji Bosne i Hercegovine

19.06.2013.

471.

Nedim Solaković

Medicinski fakultet

Primjena izotone, hipertone i hipertono – hiperonkotske intravenske prehidracije u prevenciji hipotenzije u spinalnoj anesteziji

27.06.2013.

472.

Josip Bilić

Prirodno-matematički fakultet

Geomorfologija Rilića i Vrgoračke zagore

03.07.2013.

473.

Igor Milunović

Prirodno-matematički fakultet

Lumbricus terrestris i Lumbricus rubellus (Oligochaeta, Annelida) kao test organizmi za ekotoksikološko procjenjivanje kvaliteta (poljoprivrednog) zemljišta kontaminiranog herbicidima Stomp 330 E i Radazin T-50

04.07.2013.

474.

Dragomir Kozomara

Filološki fakultet

Srpski posavski govor između Vrbasa i Ukrine

05.09.2013.

475.

Svetlana Borojević

Filozofski fakultet

Vizuelna pažnja i opažanje iluzornih kontura

16.09.2013.

476.

Said Hasanbegović

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Uticaj eksperimentalnog programa nastave na razvoj motivacije učenika srednje škole prema fizičkom vaspitanju

26.09.2013.

477.

Gorana Tešanović

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Primjene sadržaja korektivnog sadržaja vježbanja u nastavi fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na promjene posturalnog stava srednjoškolske omladine

30.09.2013.

478.

Dražen Brđanin

Elektrotehnički fakultet

Automatizovano projektovanje konceptualnog modela baze podataka na osnovu poslovnog modela

05.10.2013.

479.

Jasmin Softić

Medicinski fakultet

Razlike u kvalitetu apstinencije i osobinama heroinskih ovisnika na metadonskom programu i poslije detoksifikacije

18.10.2013.

480.

Margareta Skopljak

Filozofski fakultet

Uticaj metodičkih modela interaktivnog učenja na tok nastavne komunikacije i vaspitno-obrazovne ishode

22.10.2013.

481.

Aleksej Milošević

Prirodno-matematički fakultet

Ofiolitski melanž sjeverne Kozare i sjajni škriljci Prosare (geologija i mineragenija)

30.10.2013.

482.

Suada Selimović

Fakultet političkih nauka

Razvoj partnerskih modela socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini

14.11.2013.

483.

Jugoslav Brujić

Šumarski fakultet

Šumska vegetacija Čemernice

15.11.2013.

484.

Sanja Grgić

Medicinski fakultet

Značaj intratekalnog oligoklonalnog imunoglobulina G u dijagnozi i prognozi multiple skleroze

22.11.2013.

485.

Fikret Midžić

Filozofski fakultet

Tvrđave-gradovi Pounja u osmanskom i austrougarskom razdoblju

22.11.2013.

486.

Aleksandra Grbić

Medicinski fakultet

Uticaj kratkotrajne monoinsulinske i kombinovane terapije na insulinosekretornu funkciju u bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 i sekundarnim neuspjehom oralne terapije

06.12.2013.

487.

Vanda Marković-Peković

Medicinski fakultet

Upotreba lijekova u gerijatrijskoj populaciji Republike Srpske struktura , polifarmacija i potencijalne interakcije

13.12.2013.

488.

Milijana Okilj

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Crkve sa prislonjenim lukovima- porijeklo oblika, tipologija i rasprostranjenost na Balkanskom poluostrvu

13.12.2013.

489.

Željko Račić

Ekonomski fakultet

Višeatributivno odlučivanje metode , primjena , očekivani pravci razvoja

20.12.2013.

490.

Jelena Janjić

Filološki fakultet

Književna i izdavačka djelatnost Simeona Milutinovića Sarajlije (tekstološki i bibliografski aspekti )

23.12.2013.

491.

Duško Trninić

Fakultet političkih nauka

Kulturno-ideološki aspekti globalizacije

25.12.2013.

492.

Biljana Pećanac

Tehnološki fakultet

Uticaj izbora omotača na kvalitet tradicionalnih fermentisanih kobasica

26.12.2013.

493.

Smiljana Paraš

Prirodno-matematički fakultet

Morfološke i ultrastrukturne promene endokrinog pankreasa pacova Wistar soja pod uticajem visokofrekventnih elektromagnetnih polja

21.01.2014.

494.

Dean Điroto

Medicinski fakultet

Uloga dekompresijske kraniektomije u liječenju teške ozljede mozga praćene unutarlubanjskim krvarenjem

24.01.2014.

495.

Goran Mirjanić

Poljoprivredni fakultet

Ispitivanje pivskog kvasca i sladovine u ishrani medonosne pčele

24.01.2014.

496.

Vladimir Risojević

Elektrotehnički fakultet

Klasifikacija slika dobijenih tehnikama daljinske detekcije

08.02.2014.

497.

Tanja Mišlicki-Tomić

Prirodno-matematički fakultet

Potkozarje , regionalno-geografski problemi razvoja

26.02.2014.

498.

Milica Drobac

Filozofski fakultet

Psihološki efekti vježbe i transfera u razvoju kreativnosti kod intelektualno darovitih učenika viših razreda osnovne škole

27.02.2014.

499.

Slavko Šajić

Elektrotehnički fakultet

Prilog sinhronizaciji radio-komunikacionih sistema u uslovima velike vjerovatnoće greške u radio-kanalu

01.03.2014.

500.

Vladan Mirjanić

Medicinski fakultet

Nanostruktura ortodonskih adheziva i gleđi zuba nakon njenog nagrizanja u cilju fiksiranja bravica

18.03.2014.

501.

Maja Travar

Medicinski fakultet

Interferon lambda u imunskom odgovoru na Mycobacterium tuberculosis

21.03.2014.

502.

Dimitrije Marković

Poljoprivredni fakultet

Alelobiotski odnosi i njihova uloga u biološkoj kontroli biljnih vaši na kukuruzu

04.04.2014.

503.

Saša Papuga

Tehnološki fakultet

Naziv doktorske disertacije : Kopiroliza otpadne plastike i biomase

14.04.2014.

504.

Aleksandar Savić

Tehnološki fakultet

Naziv doktorske disertacije : Uticaj enzimatskih pektolitičkih tretmana na proizvodnju i antioksidativne osobine voćnog vina od jabuke

15.04.2014.

505.

Miro Stipić

Ekonomski fakultet

Prodajni kanali u funkciji razvoja tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj

16.04.2014.

506.

Branko Đurić

Poljoprivredni fakultet

Kvantitativne i kvalitativne osobine kamilice (Chamomila recutita L.) i pitome nane (Mentha piperita L.) pri organskom i konvencionalnom modelu fertilizacije

17.04.2014.

507.

Sabina Šehić

Ekonomski fakultet

Razvoj modela poboljšanja poslovnih procesa u funkciji uspješnosti poslovanja

25.04.2014.

508.

Mijana Kuburić-Macura

Filološki fakultet

Sistem sintaksičkih koncesivnih jedinica u savremenom srpskom jeziku

10.05.2014.

509.

Nihad Omerović

Rudarski fakultet

Optimizacija usitnjavanja eruptivnih agregata primjenom savremenih računarskih tehnologija

13.05.2014.

510.

Nera Zivlak Radulović

Medicinski fakultet

Karakteristike ličnosti kao prediktor kriminogenog ponašanja zavisnika od alkohola

23.05.2014.

511.

Nikolina Gerdijan

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akutni efekti statičkih i dinamičkih istezanja na ispoljavanje sile i snage mišića natkoljenice

26.05.2014.

512.

Semir Fejzić

Rudarski fakultet

Naponska analiza podgrađivanja podzemnih prostorija u slojevitim ležištima ankerisanjem

27.05.2014.

513.

Željko Savanović

Filozofski fakultet

Mostovi i mostogradnja u Vrbaskoj banovini za vrijeme Bana Milosavljevića (1929-1934)

29.05.2014.

514.

Boško Branković

Filozofski fakultet

Spoljni aspekt pokreta za vjersku autonomiju u Bosni i Hercegovini od 1896. do 1905. godine

29.05.2014.

515.

Vesna Zarković

Filozofski fakultet

Kosovo i Metohija u politici velikih sila krajem XIX i početkom XX veka

30.05.2014.

516.

Jugoslav Vuk Tepić

Filozofski fakultet

Pojam egzistencije u filozofiji Kjerkegora i Sartraprotivurječja i paralele

30.05.2014.

517.

Slavica Tutnjević

Filozofski fakultet

Sposobnost kategorizacije predmeta kod djece od 14 do 20 mjeseci starosti

07.06.2014.

518.

Borislav Malinović

Tehnološki fakultet

Primjena anodne oksidacije pri prečišćavanju otpadnih voda i recikliranja rastvora u galvanotehnici

13.06.2014.

519.

Vesna Mrdalj

Poljoprivredni fakultet

Mogućnosti razvoja agrarnog sektora Republike Srpske na principima Zajedničke agrarne politike EU

21.06.2014.

520.

Sanja Gnjato

Medicinski fakultet

Kvalitet života pacijenata saniranih fiksnim i mobilnim stomatoprotetičkim radovima

03.07.2014.

521.

Vesna Petković

Medicinski fakultet

Javnozdravstveni značaj kontrole kontaminanata i rezidua u hrani

04.07.2014.

522.

Perica Rajčević

Ekonomski fakultet

Ograničenja i mogućnosti monetarne politike u kriznim periodima razvoja

07.07.2014.

523.

Ladislav Vasilišin

Tehnološki fakultet

Naziv doktorske disertacije : Zadovoljenje RDA vrijednosti mineralnih materija voća u ishrani

11.07.2014.

524.

Borivoje Milošević

Filozofski fakultet

Srpsko pravoslavno sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u austrougarskom razdoblju 1878–1918.

18.07.2014.

525.

Kenela Zuko

Filozofski fakultet

Strategija upravljanja razvojnim promjenama u savremenoj školi

19.07.2014.

526.

Vesna Rudić Grujić

Medicinski fakultet

Učestalost i činioci rizika za pojavu gestacijskog dijabetesa

28.08.2014.

527.

Aleksandra Dominović-Kovačević

Medicinski fakultet

Evaluacija dijagnostičkog algoritma kod amiotrofične lateralne skleroze

29.08.2014.

528.

Saša Vujnović

Medicinski fakultet

Evaluacija magnetno rezonantne holangiopankreatografije u predikciji težine izvođenja elektivne laparoskopske holecistektomije

02.09.2014.

529.

Milutin Matić

Fakultet političkih nauka

Obnova i razvoj sela jedan od nacionalnih prioriteta u Republici Srbiji na početku XXI veka , 2010-2025.

02.09.2014.

530.

Dragica Draganović

Medicinski fakultet

Korelacija markera oksidativnog stresa sa morfološkom analizom posteljice kod hipertenzije u trudnoći

05.09.2014.

531.

Amra Imširagić

Filozofski fakultet

Vršnjačko nasilje i njegove posljedice po djecu sa posebnim potrebama

25.09.2014.

532.

Julija Aleksić

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Savremeni modeli mobilnih prefabrikovanih objekata u kriznim područjima

11.10.2014.

533.

Dragan Macanović

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Optimalni model evidencije nepokretnosti

13.10.2014.

534.

Tanja Maksimović

Prirodno-matematički fakultet

Karakterizacija antioksidativnog metabolizma vodenih makrofita : Phragmites communis (Trin.), Utricularia vulgaris (L.) i Salvinia natans (L.) All.

15.10.2014.

535.

Aleksandar Borković

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Geometrijski nelinearna analiza prizmatičnih ljuski primjenom metoda konačnih traka

17.10.2014.

536.

Aleksandra Đeri

Medicinski fakultet

Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova sa eksperimentalno izazvanim diabetes melltis-om tipa 1

17.10.2014.

537.

Saša Čvoro

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Istraživanje obrazaca za unapređenje vazdušnog komfora prostora u cilju energetske efikasnosti zgrada

20.10.2014.

538.

Daliborka Tadić

Medicinski fakultet

Prevalencija vaskularnih komorbiditeta u multiploj sklerozi; povezanost sa onesposobljenošću bolesnika

10.11.2014.

539.

Jadranka Đuranović-Miličić

Medicinski fakultet

Značaj vaginalnog ultrazvuka u dijagnostici uzroka krvarenja u perimenopauzi i postmenopauzi 

14.11.2014.

540.

Igor Sladojević

Medicinski fakultet

Kvantitativna analiza meniskusa i sinovijalne membrane zgloba koljena čovjeka

14.11.2014.

541.

Branka Čančarević Đajić

Medicinski fakultet

Uloga dopler parametara u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda

14.11.2014.

542.

Tamara Stojanović-Đorđević

Filozofski fakultet

Škola – faktor ostvarivanja nacionalnih i globalnih vrijednosti

05.12.2014.

543.

Siniša Lakić

Filozofski fakultet

Multimetodna validacija psihometrijski definisanog konstrukta savjesnosti

13.12.2014.

544.

Nataša Knežević

Medicinski fakultet

Klinička i eksperimentalna ispitivanja efekata različitih sredstava za bijeljenje zuba i kvaliteta veze kompozitnih materijala za izbijeljene zube

26.12.2014.

545.

Mirjana Zeljković

Pravni fakultet

Pravni aspekti odgovornosti izvođača građevinskih radova u uporednom pravu

26.12.2014.

546.

Marko Šantić

Ekonomski fakultet

Uticaj integrirane marketinške komunikacije na stavove turista o turističkoj destinaciji

27.12.2014.

547.

Dragica Ristić

Pravni fakultet

Ugovor o faktoringu sa posebnim osvrtom na faktoring kao instrument finansiranja poslovnih subjekata

27.12.2014.