Navigacija

2010-2012. godine

#

Ime i prezime

Fakultet

Naziv doktorske disertacije

Datum odbrane

366.

Zorana Tanasić

Mašinski fakultet

Istraživanje modela za dizajn/redizajn socio-tehničkih sistema

17.01.2011.

367.

Vesna Rajčević

Prirodno-matematički fakultet

Sliv rijeke Vrbanje – potamološka studija

22.01.2011.

368.

Biljana Davidović-Plavšić

Prirodno-matematički fakultet

Enzimi, rani biomarkeri, nefrotoksičnosti gentamicina

29.01.2011.

369.

Midhat Spahić

Filozofski fakultet

Kralj Stjepan Tomaš i njegovo doba

14.02.2011.

370.

Nikola Gavrić

Fakultet političkih nauka

Društvena misao Ivana A. Iljina

21.02.2011.

371.

Đorđe Čekrlija

Filozofski fakultet

Tipološki pristup opisu ličnosti u latentnom prostoru dimenzija alternativnog petofaktorskog modela i samopoimanja

21.02.2011.

372.

Stevo Pucar

Ekonomski fakultet

Uticaj poboljšanja kvaliteta ljudskih resursa na povećanje izvoza sa osvrtom na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu

23.02.2011.

373.

Aleksandra Hadžić-Krnetić

Filozofski fakultet

Afektivna vezanost i religioznost kod adolescenata i odraslih osoba

24.02.2011.

374.

Dragan Ašković

Akademija umjetnosti

Paraliturgijske pesme kod Srba

04.03.2011.

375.

Vojislav Škrbić

Ekonomski fakultet

Aktuelni problemi i specifičnosti funkcionisanja tržišta nafte sa osvrtom na ekonomska kretanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

04.03.2011.

376.

Mira Ćuk

Fakultet političkih nauka

Upravljanje sistemom socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini u procesima reforme

04.03.2011.

377.

Selma Porobić

Filozofski fakultet

Motivacija i kreativnost učenika osnovne škole u nastavi muzičke kulture

04.03.2011.

378.

Nada Banjac

Medicinski fakultet

Uporedna analiza efekata različitih inhibitora fosfodiesteraze 5 (PDE5) na koronarnu cirkulaciju

14.03.2011.

379.

Goran Grahovac

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Efekti različitih modela treninga snage usmjereni na brzinu plivanja

17.03.2011.

380.

Siniša Kurteš

Ekonomski fakultet

Konkurentnost Bosne i Hercegovine na svjetskom tržištu

19.03.2011.

381.

Katarina Jevtić-Novaković

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Predgrađe Beograda i njegova transformacija tokom XX veka

04.04.2011.

382.

Darko Radić

Pravni fakultet

Zakonski bračni imovinski režim

05.04.2011.

383.

Predrag Špirić

Medicinski fakultet

Modifikacije totalne laringektomije i neposrednog postoperativnog tretmana kod pacijenata sa malignim tumorom larinksa

15.04.2011.

384.

Vojislav Dukić

Šumarski fakultet

Krošnje kao faktor optimalne izgrađenosti jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka

15.04.2011.

385.

Lejla Čalkić

Medicinski fakultet

Alternativni putevi prenosa hepatitisa c

21.04.2011.

386.

Jagoda Petrović

Fakultet političkih nauka

Uloga socijalnog rada u društvenom uključivanju siromašnih

27.04.2011.

387.

Vlasta Sučević

Filozofski fakultet

Pedagoško-didaktički resursi kvalitetnog osnovnog obrazovanja

03.05.2011.

388.

Srđan Amidžić

Ekonomski fakultet

Institucionalni kapaciteti i politike zapošljavanja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.

10.05.2011.

389.

Nataša Vilić

Filozofski fakultet

Filosofija i protivrječja savremene kulture

13.05.2011.

390.

Dalibor Kesić

Filološki fakultet

Intertekstualni pristup tumačenju implicitnog i eksplicitnog značenja jezičkog znaka

14.05.2011.

391.

Nina Janjić

Prirodno-matematički fakultet

Morfološke i anatomsko-histološke karakteristike vrsta Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L. i Datura starmonium L. zaraženih virusom mozaika krastavca

19.05.2011.

392.

Davorin Bajić

Prirodno-matematički fakultet

Uloga saobraćajnog sistema u funkciji razvoja privrede banjalučke regije

25.05.2011.

393.

Dragana Vilić

Fakultet političkih nauka

Transformacija porodice – društveni, ekonomski i demografski uticaji na porodičnu transformaciju

25.05.2011.

394.

Mirjana Remetić

Medicinski fakultet

Rizični i protektivni faktori u genezi poremećaja mentalnog zdravlja djece predškolske dobi

30.05.2011.

395.

Jasmina Nedeljković Ostojić

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Analiza metode premera građevinskih objekata 3D laserskim skenerima

11.06.2011.

396.

Igor Todorović

Ekonomski fakultet

Korporativno upravljanje kao faktor strategijskog menadžmenta - Analiza preduzeća sa Banjalučke i Bečke berze

17.06.2011.

397.

Spahija Kozlić

Filozofski fakultet

Istraživanje značenja fenomena slobode u doba tehnike – prilog analizi dekonstrukcije humanuma

25.06.2011.

398.

Biljana Milošević

Fakultet političkih nauka

Društvene determinante devijantnog ponašanja u multietničkom društvu

30.06.2011.

399.

Predrag Gajić

Ekonomski fakultet

Mogućnosti računovodstvene informacione podrške upravljanju ključnim faktorima tržišnog uspjeha – strategijski pristup

16.07.2011.

400.

Tanja Čolić

Filozofski fakultet

Priprema učenika redovne škole za prihvatanje djece sa posebnim potrebama

05.09.2011.

401.

Vesna Šućur - Janjetović

Fakultet političkih nauka

Socijalni rad u integraciji žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

09.09.2011.

402.

Vitomir Slijepčević

Ekonomski fakultet

Preduzetnički principi poslovanja savremene banke

26.10.2011.

403.

Živorad Milenović

Filozofski fakultet

Položaj, funkcije i stil rada nastavnika u tradicionalnoj i inkluzivnoj nastavi

09.11.2011.

404.

Blagoje Šupić

Ekonomski fakultet

Stvaranje i finansijski efekti elektroenergetskog tržišta Jugoistočne Evrope

11.11.2011.

405.

Gordana Đokić

Ekonomski fakultet

Evolucija regulacije privatizovanog monopolskog javnog sektora u EU: od zlatne dionice do REGREF-a

18.11.2011.

406.

Zoran Veličković

Elektrotehnički fakultet

Optimizacija algoritama protokola prepletenih slojeva

03.12.2011.

407.

Sanja Josifović-Elezović

Filološki fakultet

Vrednovanje jezičkih veština u nastavi engleskog jezika kao stranog

10.12.2011.

408.

Darko Paspalj

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Morfološke karakteristike i psihomotoričke sposobnosti studenata Visoke škole unutrašnjih poslova u funkciji rješavanja problemskih situacija

12.12.2011.

409.

Radomir Zrnić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Nivoi transformacionih promjena antropoloških dimenzija žena pod uticajem različitih modela sportsko- rekreativnih aktivnosti.

14.12.2011.

410.

Siniša Mitrić

Poljoprivredni fakultet

Proučavanje biološke aktivnosti, perzistentnosti i mobilnosti imazetapira u zemljištu

22.12.2011.

411.

Ljiljana Aćimović

Filološki fakultet

Istorija srpske germanistike

23.12.2011.

412.

Ranko Vulić

Pravni fakultet

Ekonomska interesna grupacija francuskog prava

24.12.2011.

413.

Darko Brodić

Elektrotehnički fakultet

Optimizacija algoritama za ekstrakciju referentne linije i nagiba teksta

27.12.2011.

414.

Milica Pecelj

Prirodno-matematički fakultet

Bioklimatska analiza banjskih mjesta u Republici Srpskoj u funkciji razvoja turizma

23.12.2011.

415.

Lejla Muratović

Filozofski fakultet

Motivacija postignuća i strategije učenja srednjoškolaca

04.01.2012.

416.

Tamara Preradović Kovačević

Medicinski fakultet

Značaj ehokardiografije za procjenu funkcije desnog srca kod pacijenata na hemodijalizi

23.01.2012.

417.

Kosana Stanetić

Medicinski fakultet

Zastupljenost sindroma sagorijevanja na poslu ljekara porodične medicine u Republici Srpskoj

24.01.2012.

418.

Milorad Vukanović

Filozofski fakultet

Srpska pravoslavna crkvena opština u Dubrovniku (1790–1918)

31.01.2012.

419.

Dragiša Vasić

Filozofski fakultet

Teslić i okolina između feudalizma i kapitalizma (1878-1941)

31.01.2012.

420.

Zlatan Stojanović

Medicinski fakultet

Kliničko-anatomska analiza cerebrovaskularnih lezija i intenzitet psihopatoloških fenomena kod bolesnika sa inzultom

03.02.2012.

421.

Saša Jovanović

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Efekti trenažnih programa obuke na izvođenje plesova učenika mlađeg školskog uzrasta

06.02.2012.

422.

Slaviša Jenjić

Filozofski fakultet

Identifikacija uzroka i načini razrješavanja konflikata među učenicima

10.02.2012.

423.

Antonija Verhaz

Medicinski fakultet

Epidemiološke, kliničko-biohemijske i patohistološke karakteristike hroničnih c hepatitisa kod bolesnika liječenih u Klinici za infektivne bolesti u Banjoj Luci

17.02.2012.

424.

Jelenko Bojić

Filozofski fakultet

Pedagoško-istorijske vrijednosti Školskog vjesnika u razvoju prosvjete u Bosni i Hercegovini

23.02.2012.

425.

Tatjana Botić

Tehnološki fakultet

Hemijsko-tehnološka i ekološka istraživanja re-rafinacije korištenog motornog ulja

16.03.2012.

426.

Goran Janjić

Mašinski fakultet

Istraživanje i razvoj sistema holističkog upravljanja energentima regiona

23.03.2012.

427.

Velimir Karavelić

Akademija umjetnosti

Metodički pristup udžbeničkoj i priručničkoj literaturi likovne kulture kroz istoriju srpske prosvete

27.03.2012.

428.

Maja Hrvanović

Akademija umjetnosti

Vizuelna komunikacija u nastavi likovne kulture

24.04.2012.

429.

Dragoslav Dobraš

Mašinski fakultet

Istraživanje uticaja poprečnog nagiba gorionika kod savremenih metoda MAG zavarivanja

27.04.2012.

430.

Radenko Jotanović

Pravni fakultet

Pravo na fizički integritet ličnosti u građanskom pravu

27.04.2012.

431.

Marija Letić

Filološki fakultet

Anglosaksonska kultura u djelima Borislava Pekića

28.04.2012.

432.

Željko Stjepanović

Ekonomski fakultet

Uticaj informacionih tehnologija na savremeno računovodstvo

21.05.2012.

433.

Boško Mandić

Ekonomski fakultet

Uticaj kvantitativne strukture ulaganja i trošenja kapitala na kvalitet ekonomije privređivanja

11.06.2012.

434.

Saša Vučenović

Ekonomski fakultet

Efikasnost upravljanja preduzetničkim projektima

20.06.2012.

435.

Novak Damjanović

Tehnološki fakultet

Istraživanje uticaja sastava polaznih sirovina i dodataka aditiva na niskotemperaturne karakteristike biodizela (MEMK)

27.06.2012.

436.

Dušan Ranđelović

Filozofski fakultet

Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja

09.07.2012.

437.

Vladimir Jakovljević

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Efekti primjene novog modela treninga trčanja na 1500 metara

10.07.2012.

438.

Slavica Samardžić

Poljoprivredni fakultet

Tipični hercegovački proizvod sir iz mijeha u funkciji ruralnog razvoja Hercegovine

12.07.2012.

439.

Kata Senjak

Pravni fakultet

Pravni status notara

13.07.2012.

440.

Sretenka Marković

Poljoprivredni fakultet

Proračun referentne evapotranspiracije na području Republike Srpske u uslovima limitiranih klimatskih podataka

21.09.2012.

441.

Dragana Šćepović

Fakultet političkih nauka

Uticaj poremećenih porodičnih odnosa na psihosocijalni razvoj i ponašanje djece

21.09.2012.

442.

Besim Salkić

Poljoprivredni fakultet

Karakterizacija autohtonog genofonda kruške u BiH

27.09.2012.

443.

Gordana Rokvić

Poljoprivredni fakultet

Istraživanje modela ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine korespondentnog sa politikom ruralnog razvoja Evropske unije

05.10.2012.

444.

Ljiljana Milić Marković

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Upravljanje projektovanjem rekonstrukcije železničkih pruga sa vrednovanjem varijantnih rešenja

09.11.2012.

445.

Olivera Dolić

Medicinski fakultet

Analiza povezanosti karijes rizika trudnica sa karijes rizikom njihove djece

15.11.2012.

446.

Nebojša Macanović

Filozofski fakultet

Kriminogena inficiranost, njena obilježja i mogućnost prevencije i resocijalizacije učenika i maloljetnih delinkvenata u osnovnoj i srednjoj školi

06.12.2012.

447.

Branko Baroš

Ekonomski fakultet

Mogućnosti povećanja organizacione efikasnosti javnih preduzeća vodosnabdjevanja uvođenjem internog preduzetništva

25.12.2012.