Navigacija

2000-2010. godine

#

Ime i prezime

Fakultet

Naziv doktorske disertacije

Datum odbrane

120.

Radoslav Milošević

Prirodno - matematički fakultet

Neke relacije koekvivalencije na polugrupama sa relacijama različitosti

11.01.2001.

121.

Milan Jelić

Ekonomski fakultet

Problemi i modaliteti organizaciono-upravljačke transformacije preduzeća u tranziciji

17.02.2001.

122.

Predrag Radić

Ekonomski fakultet

Operacionalizacija adaptivnog planiranja u funkciji unapređenja upravljanja i efikasnosti poslovanja

24.03.2001.

123.

Zdravko Milovanović

Mašinski fakultet

Modifikovana metoda za procjenu optimalne pouzdanosti kondenzacione termoelektrane

27.04.2001.

124.

Milorad Balaban

Medicinski fakultet

Nivoi rizičnih faktora vodećih nezaraznih bolesti kod odraslog stanovništva Banjaluke i strategija njihove prevencije i kontrole

07.06.2001.

125.

Vesna Aleksić Marić

Ekonomski fakultet

Upravljanje poslovnim sistemima sa posebnim osvrtom na upravljanje dioničarskim društvima

15.06.2001.

126.

Vaskrsije Gotovac

Medicinski fakultet

Značaj i mjesto visokorezolutivne ultrasonografije u diferencijaciji lezija slezine

20.07.2001.

127.

Vukašin Lale

Ekonomski fakultet

Ekonomsko-organizacioni aspekti utvrđivanja modela opravdanosti ulaganja u vazduhoplovne programe remonta

21.09.2001.

128.

Vesna Ećim-Zlojutro

Medicinski fakultet

Značaj i prednost mjerenja protoka kroz arteriju cerebri mediju aortu i umbilikalnu arteriju kolor dopler tehnikom u odnosu na kardiotokografiju kod gestoza

07.11.2001.

129.

Lejla Vasić

Filozofski fakultet

Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine

08.11.2001.

130.

Ostoja Đukić

Filozofski fakultet

Filozofske osnove odnosa morala i prava

08.11.2001.

131.

Radivoje Kerović

Filozofski fakultet

Stanovišta i sporovi u savremenoj filozofskoj antropologiji

16.11.2001.

132.

Novak Kondić

Ekonomski fakultet

Monetarni sistem s valutnim odborima (s posebnim osvrtom na BiH)

15.02.2002.

133.

Ljubinko Mitranić

Prirodno-matematički fakultet

Doprinos metodici izučavanja fizičkih pojmova u nastavi klasične mehanike

22.03.2002.

134.

Snežana Uletilović

Prirodno-matematički fakultet

Određivanje hronične izloženosti i posljedice hronične izloženosti radnika parama ugljen-disulfida i tuolena

16.05.2002.

135.

Ljiljana Mijović

Pravni fakultet

Tendencije razvoja međunarodnopravnog subjektiviteta

01.06.2002.

136.

Predrag Miletić

Tehnološki fakultet

Sinteza kopolimera na bazi 4-vinig-piridina i njegova primjena za sorpciju zlata iz razblaženih rastvora

12.06.2002.

137.

Vesna Boljević

Tehnološki fakultet

Izučavanje mogućnosti korištenja čistih kultura bakterija mliječne kiseline u proizvodnji hljeba

20.06.2002.

138.

Svetozar Radulović

Medicinski fakultet

Specifičnosti ratnih povreda magistralnih krvnih sudova ekstremiteta

20.06.2002.

139.

Azra Biščević

Medicinski fakultet

Korelacija ishrane i fizičke aktivnosti sa morbiditetom intelektualaca

11.07.2002.

140.

Ferid Softić

Elektrotehnički fakultet

Nova rješenja elektronskih sklopova za korekciju frekventne karakteristike uha

11.07.2002.

141.

Snežana Petković

Mašinski fakultet

Optimizacija izduvnog sistema motora na niskotemperaturskim režimima rada

03.09.2002.

142.

Mićo Gaćanović

Elektrotehnički fakultet

Nove mogućnosti pasivne eliminacije statičkog elektriciteta

21.09.2002.

143.

Branimir Kuljanin

Filozofski fakultet

Istočno pitanje u ruskoj filozofiji

23.09.2002.

144.

Slaviša Krunić

Elektrotehnički fakultet

Optimalna rekonfiguracija srednjenaponskih distributivnih mreža

27.09.2002.

145.

Čedo Volaš

Filozofski fakultet

Sindikat i problemi oslobađanja rada

19.10.2002.

146.

Nevenka Pavlović

Prirodno-matematički fakultet

Broj vrsta i podvrsta po tipovima biotopa limnofaune Evrope kao mjera promjenjivosti taksona

19.10.2002

147.

Pero Vidić

Medicinski fakultet

Evaluacija savremene ultrasonografije i kompjuterizovane tomografije u dijagnostici adenokarcinoma bubrega u poređenju sa operativnim nalazom

15.11.2002.

148.

Đuro Mikić

Ekonomski fakultet

Statističko modelovanje parametara poslovnog uspjeha u oblasti agrara

18.01.2003.

149.

Sava Smiljić

Poljoprivredni fakultet

Sistemski pristup u primjeni poslovnog menadžmenta u poljoprivredi

24.01.2003.

150.

Tešo Ristić

Prirodno-matematički fakultet

Klimatske osnove biljne proizvodnje usorsko-ukrinskog kraja Republike Srpske

07.03.2003.

151.

Dobrivoje Mladenović

Filozofski fakultet

Integralni pristup Dragana M. Jeremića literaturi i estetici

22.04.2003.

152.

Mirjana Vlaisavljević

Filozofski fakultet

Funkcija onomastičkih jedinica u romanima Branka Ćopića

09.05.2003.

153.

Dušan Ilić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Logička struktura i dinamička usvajanja nastavnih ciklusa fizičkog vaspitanja učenika starijih razreda osnovne škole

22.08.2003.

154.

Miladin Jovanović

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Uticaj morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na rezultatsku efikasnost u vježbanju na spravama i tlu

03.09.2003.

155.

Branko Vučijak

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Analiza stabilnosti rješenja višekriterijumske optimizacije sa primjenom u sektoru voda

08.09.2003.

156.

Slavica Grujić

Tehnološki fakultet

Model upravljanja kvalitetom prehrambenih proizvoda kao osnova za zaštitu geografske oznake porijekla meda

07.11.2003.

157.

Marko Zeljković

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Diferencijacija učenika srednjih škola na osnovu usvojenosti tehnika atletskih disciplina

14.11.2003.

158.

Osman Pajić

Ekonomski fakultet

Akumulacija, investicije i ekonomska politika u razvoju Bosne i Hercegovine

27.12.2003.

159.

Snežana Bijelić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Baletska priprema u funkciji razvijanja motoričkih sposobnosti

29.12.2003.

160.

Drago Todić

Prirodno-matematički fakultet

Novi Grad – centar razvoja i faktor transformacije kulturnog pejzaža

16.01.2004.

161.

Rifat Đogić

Ekonomski fakultet

Modelovanje organizacione strukture preduzeća u funkciji privredne tranzicije

23.01.2004.

162.

Branko Pejović

Mašinski fakultet

Istraživanje tehnoloških funkcija obradljivosti pri procesu periodične strugarske obrade kod automatskih alatnih mašina

29.01.2004.

163.

Nenad Lučić

Medicinski fakultet

Enzimi antioksidative zaštite u normalnom tkivu endometrijuma, hiperplastičnom i karcinomu endrometrijuma

20.02.2004.

164.

Zoran Arsović

Filozofski fakultet

Pitanje smisla i smisao pitanja – prologomena za jednu moguću hermeneutiku početka

27.02.2004.

165.

Jovan Ćulum

Medicinski fakultet

Izbor optimalne rekonstruktivne procedure u hirurškom tretmanu malignih tumora želuca

12.03.2004.

166.

Ljiljana Vukić

Tehnološki fakultet

Kondicioniranje otpadnih voda kožarske industrije za biološku obradu uz mogućnost rekuperacije hroma

16.04.2004.

167.

Draško Marinković

Prirodno-matematički fakultet

Izbjeglištvo – specifičan vid migracija stanovništva Republike Srpske u periodu 1991-2001.

30.04.2004.

168.

Ljubiša Preradović

Elektrotehnički fakultet

Prilog metodologiji razvoja kliničkih informacionih sistema

28.05.2004.

169.

Sanja Sibinčić

Medicinski fakultet

Uticaj terapije na kvalitet endrometrijuma i implantaciju embriona u postupku vantjelesne oplodnje

02.06.2004.

170.

Živko Babić

Mašinski fakultet

Deformabilnost TAILORED BLANKS pri dubokom izvlačenju

24.06.2004.

171.

Boško Mišić

Mašinski fakultet

Stabilnost procesa sužavanja izradaka iz čeličnih šavnih cijevi

25.06.2004.

172.

Nedeljko Radosavljević

Filozofski fakultet

Crkva u beogradskom pašaluku pod upravom vaseljenske patrijaršije 1766-1831.

12.07.2004.

173.

Ivo Armenko

Ekonomski fakultet

Model strateškog upravljanja i restrukturiranja hotelijerstva Crne Gore

23.07.2004.

174.

Aleksandar Jakovljević

Medicinski fakultet

Hronična koštana infekcija kao komplikacija povreda izazvanih vatrenim oružjem

01.10.2004.

175.

Mitar Perušić

Tehnološki fakultet

Uticaj strukturnih karakteristika boksita na kinetiku luženja

26.10.2004.

176.

Davor Milijević

Filozofski fakultet

Pravoslavna duhovnost savremene srpske poezije

04.11.2004.

177.

Gordana Globočki-Lakić

Mašinski fakultet

Identifikacija triboloških procesa u zoni rezanja grupe teškoobradivih materijala i aluminijumskih legura

26.11.2004.

178.

Miroslav Drinić

Filozofski fakultet

Odnos filozofije i nauke u savremenom dobu

22.12.2004.

179.

Radislav Tošić

Prirodno-matematički fakultet

Erozija u slivu Ukrine

28.01.2005.

180.

Sanja Špirić

Medicinski fakultet

Klinički, citološki i mikrobiološki aspekti hroničnog sekretornog otitisa kod djece

18.02.2005.

181.

Stamenko Šušak

Medicinski fakultet

Dugoročno preživljavanje i kvalitet života posle operacije na otvorenom srcu

05.03.2005.

182.

Ranko Popović

Filozofski fakultet

Rat, istorija i politika u srpskoj poeziji posljednje decenije 20. vijeka

12.05.2005.

183.

Milan Simatović

Medicinski fakultet

Klinička procjena prednosti laparoskopske holecistektomije u odnosu na standardnu holecistektomiju

13.05.2005.

184.

Milanka Babić

Filozofski fakultet

Eksklamativne rečenice u srpskom jeziku.

14.05.2005.

185.

Nela Rašeta

Medicinski fakultet

Metabolička aktivnost kosti u završnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije

14.05.2005.

186.

Radenko Zrilić

Mašinski fakultet

Istraživanje zavisnosti tehno-ekonomske i energetske efikasnosti od naponskog stanja pri izradi osnosimetričnih profila

20.05.2005.

187.

Božo Krivokuća

Medicinski fakultet

Izbor optimalne operativne procedure kod obstrukcije ehstrahepatičnih žučnih puteva uzrokovane bilijarnom kalkulozom

20.05.2005.

188.

Radivoje Bratić

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Metode za podršku odlučivanju pri izboru strategije razvoja vodoprivredne infrastrukture

23.05.2005.

189.

Vladimir Đokić

Filozofski fakultet

Hajdeger i umjetnost: Hajdegerova politika

06.06.2005.

190.

Pero Dugić

Tehnološki fakultet

Interakcioni fenomeni između visokomolekularnih komponenata motornih ulja

01.07.2005.

191.

Dragan Zečević

Medicinski fakultet

Komparacija primene metoda stratifikacije rizika po PARSONNET-U i EUROSCORE u kardiohirurgiji

01.07.2005.

192.

Mirjana Ratković-Abramović

Ekonomski fakultet

Upravljanje ulaganjima kapitalima u funkciji unapređenja tržišne pozicije preduzeća

02.07.2005.

193.

Natalija Džinić

Tehnološki fakultet

Uticaj endogenih i enzogenih faktora na kvalitet mesa svinja

05.07.2005.

194.

Živko Pejašinović

Mašinski fakultet

Prilog optimalnom oblikovanju elastičnih elemenata mjernih pretvarača sile u cilju poboljšanja metroloških karakteristika

16.09.2005.

195.

Mihajlo Stojčić

Mašinski fakultet

Praktično praćenje digitalnih sistema automatskog upravljanja

16.09.2005.

196.

Slavica Vasiljević-Ilić

Filozofski fakultet

Srpska srednjovjekovna književnost i kultura u djelu Vladimira Ćorovića

24.10.2005.

197.

Tiodor Rosić

Filozofski fakultet

Ironija u savremenoj srpskoj poeziji

29.10.2005.

198.

Vladimir Turjačanin

Filozofski fakultet

Socijalno-psihološki i demografski korelati etičkih odnosa mladih nakon rata

17.11.2005.

199.

Slavica Sladojević

Tehnološki fakultet

Uticaj hemijskog sastava zeolita na njegovu specifičnu površinu i katalitička svojstva

25.11.2005.

200.

Stevka Šmitran

Filozofski fakultet

Pjesništvo Jovana Zivlaka (Pjevanje antiutopije u svijetu istorije)

16.01.2006.

201.

Ljiljana Topalić-Trivunović

Prirodno-matematički fakultet

Ruderalna flora i vegetacija područja Banje Luke

30.01.2006.

202.

Tatjana Bućma

Medicinski fakultet

Proučavanje vaskularizacije i histoloških elemenata cisternalnog segmenta vesti – bulokohlearnog živca i njegovih jedara

24.02.2006.

203.

Zlatko Pavlović

Filozofski fakultet

Ciljne orijentacije u učenju

16.03.2006.

204.

Slađana Petrović

Prirodno-matematički fakultet

Ruderalna flora i vegetacija Pala

31.03.2006.

205.

Milan Kulić

Prirodno-matematički fakultet

Ispitivanje genotoksičnog potencijala dicikloheksilamina IN VIVO i IN VITRO

14.04.2006.

206.

Saša Janković

Elektrotehnički fakultet

Novi postupci projektovanja i primjene mikrokontrolera u automobilskim aplikacijama

15.04.2006.

207.

Mirko Dobrnjac

Mašinski fakultet

Istraživanje lokalnog koeficijenta prenosa toplote pri strujanju fluida između paralelnih profilisanih ploča

05.05.2006.

208.

Branislava Jakovljević

Medicinski fakultet

Algoritam dijagnostike i terapije kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri

23.05.2006.

209.

Radenko Đurica

Tehnološki fakultet

Optimizacija metoda za ekstrakciju i instrumentalno određivanje mikotoksina u namirnicama

26.05.2006.

210.

Bogoljub Antonić

Tehnološki fakultet

Uporedna ispitivanja promjena važnijih svojstava tokom proizvodnje svinjske pršute u cilju standardizacije kvaliteta

08.06.2006.

211.

Dušanka Bundalo

Elektrotehnički fakultet

Arhitektura i projektovanje digitalnih elektronskih kola i sistema koji koriste više logičkih nivoa

09.06.2006.

212.

Stoja Jotanović

Poljoprivredni fakultet

Primjena luteolitičkih preparata u sinhronizaciji prasenja i regulaciji reproduktivnih funkcija krmača postpartum

14.07.2006.

213.

Božo Važić

Poljoprivredni fakultet

Morfometrijska i genetska karakterizacija sojeva pramenke srednje Bosne

15.07.2006.

214.

Marinko Vučić

Medicinski fakultet

Uloga adenozin deaminaze i tumorskih markera u diferencijalnoj dijagnostici pleuralnih izljeva tuberkulozne i maligne etiologije

19.07.2006.

215.

Mladen Todić

Mašinski fakultet

Prilog istraživanju položaja neutralnih linija pri profilisanju višeslojnih materijala

31.08.2006.

216.

Enver Budimlić

Medicinski fakultet

Korelacija između pojave hroničnog glaukoma otvorenog ugla kod bolesnika oboljelih od dijabetesa u odnosu na pojavu glaukoma otvorenog ugla kod stanovništva Unsko-sanskog kantona koji ne boluju od dijabetesa

08.09.2006.

217.

Danijela Majstorović

Filozofski fakultet

Analiza diskursa kancelarije visokog predstavnika (OHR-a) u Bosni i Hercegovini engleski tekst i lokalni kontekst

09.09.2006.

218.

Predrag Lazić

Medicinski fakultet

Prognostički značaj c-erb B2(HER²/neu) kod karcinoma dojke u odnosu na status estrogenskih i progesteronskih receptora i p 53

15.09.2006.

219.

Branko Brđanin

Filozofski fakultet

Epski junaci Vukovih narodnih pjesama o kosovskom boju kao likovi nove epske istorijske drame

29.09.2006.

220.

Mensura Kudumović

Ekonomski fakultet

Menadžment informacioni sistemi u mrežnom okruženju i reinžinjering poslovno-nastavnih procesa visokoškolskih organizacija

27.10.2006.

221.

Milić Milićević

Filozofski fakultet

Albanska operacija 1912-1913. godine

06.11.2006.

222.

Radenko Stijepić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Senzitivni periodi preciznosti kod djece osnovne škole

01.12.2006.

223.

Peđa Kovačević

Medicinski fakultet

Uticaj uremije i različitih dijaliznih postupaka na fiziologiju disanja i aktivnost vazoaktivnih enzima

02.12.2006.

224.

Zoran Mastilo

Ekonomski fakultet

Pravci reforme penzijskog i zdravstvenog osiguranja u funkciji ekonomsko-socijalnog razvoja RS i BiH

29.12.2006.

225.

Željko Karan

Medicinski fakultet

Osnovni principi forenzičko-antropološke analize skeletnih ostataka

12.01.2007.

226.

Dmitar Travar

Medicinski fakultet

Značaj izbora hirurške tehnike u liječenju hroničnog gnojnog ospilaksa sa holesteatomom

26.01.2007.

227.

Radovan Rodić

Ekonomski fakultet

Prestrukturiranje elektroenergetskog sektora i privredni razvoj Republike Srpske

30.01.2007.

228.

Rade Drča

Elektrotehnički fakultet

Optimalno planiranje ugradnje kondenzatorskih baterija u distributivnim mrežama sa uvažavanjem kablovskih vodova

31.01.2007.

229.

Fatima Kararić

Filozofski fakultet

Dijalog i dijalektika kao osnovne metode filozofske spoznaje

02.02.2007.

230.

Milena Pašić

Filozofski fakultet

Povezanost intrinstičke i ekstrinsičke motivacije sa vrstom nagrade i nivoom preferencije zadataka

27.02.2007.

231.

Zoran Lukić

Ekonomski fakultet

Razvoj, organizacija i transformacija složenih poslovnih sistema

02.03.2007.

232.

Aleksandar Saša Grandić

Filozofski fakultet

Stara i južna Srbija u književnom delu Anđelka M. Krstića

09.03.2007.

233.

Aleksandar Milašinović

Mašinski fakultet

Matematičko modelovanje i eksperimentalno ispitivanje nelinearnih torzionih oscilacija koljenastog vratila motora SUS

23.03.2007.

234.

Vukić Ilinčić

Filozofski fakultet

Političke prilike u Crnoj Gori od 1905. do 1914. godine

29.03.2007.

235.

Mira Mandić

Prirodno-matematički fakultet

Banja Luka-savremena prostorna i funkcionalna transformacija grada

20.04.2007.

236.

Željka Balaban- Marjanović

Tehnološki fakultet

Ekstrakcija eteričnih ulja četinara (jela, smrča, bor, kleka i duglazija) i analiza njihove antimikrobne aktivnosti

20.04.2007.

237.

Janja Bojanić

Medicinski fakultet

Znanje, stavovi i praksa zdravstvenih radnika u odnosu na infekcije koje se prenose putem krvi

16.05.2007.

238.

Miodrag Romić

Filozofski fakultet

Protivrječnosti globalizacije i postsocijalistička tranzicija

09.06.2007.

239.

Zoran Mavija

Medicinski fakultet

Komparativna analiza efikasnosti ishoda liječenja ascitesa primjenom abdominalne punkcije naspram diuretika

27.06.2007.

240.

Snežana Tepić-Petrović

Medicinski fakultet

Kalikrein kinin sistema u procjeni oštećenja distalnih tubula bubrega kod infekcije urinarnog trakta

13.07.2007.

241.

Mirjana Mađarević

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Primjena aktivnog eksperimenta u prostoru psihomotorike i antropometrije

16.07.2007

242.

Vasilj Žarković

Ekonomski fakultet

Privatizacioni procesi u u centralnoj i istočnoj Evropi sa posebnim osvrtom u Bosnu i Hercegovinu

18.07.2007.

243.

Duško Račić

Medicinski fakultet

Prediktori vaskularne dimenzije

19.07.2007.

244.

Tatjana Bijelić

Filozofski fakultet

Palimpsest drugosti: matrilinearnost u djelima Margaret Atvud

27.08.2007.

245.

Petar Penda

Filozofski fakultet

Romani Virdžinije Vulf kao etička svijest o haotičnosti života

27.08.2007.

246.

Tatjana Neidhardt

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Drvo-ekološko prihvatljiv materijal čovjekove sredine sa akcentom na stambenu arhitekturu

31.08.2007.

247.

Husejn Musić

Filozofski fakultet

Odnos između učenika i nastavnika u savremenim didaktičkim teorijama i nastavničkoj praksi osnovne škole

03.09.2007.

248.

Biljana Babić

Filozofski fakultet

Jezik Pavla Solarića

28.09.2007.

249.

Nada Letić

Filozofski fakultet

Porodica i prihopatološka ispoljavanja u adolescenciji

27.10.2007.

250.

Slađana Anđelković

Filozofski fakultet

Nastava u osnovnim školama kod Srba u 19. vijeku

07.11.2007.

251.

Slavko Grbić

Medicinski fakultet

Uticaj zahvaćenosti limfnih žlijezda medijastinuma na operativno liječenje karcinoma pluća

08.11.2007.

252.

Branka Kovačević

Filozofski fakultet

Uticaj interaktivne nastave na formiranje moralne autonomije učenika završnih razreda osnovne škole

08.11.2007.

253.

Memnuna Hasanica

Filozofski fakultet

 Akcionsart u njemačkom i srpskom jeziku – afiksalni način tvorbe

08.11.2007.

254.

Siniša Stojanović

Filozofski fakultet

Obrazovno-vaspitni efekti responsibilne i interaktivne razredne nastave

28.11.2007.

255.

Svjetlana Sredić

Prirodno-matematički fakultet

Mineral montmorilonit dopiran polioksometalatima procesiranje i karakterizacija

14.12.2007.

256.

Tamara Lukač

Medicinski fakultet

Poređenje djelovanja pulsirajućeg elektro-magnetnog polja i medikamentozne terapije na kost u eksperimentalnoj osteoporozi

21.12.2007.

257.

Aleksandar Ostojić

Poljoprivredni fakultet

Optimalna organizacija prometa važnijih poljoprivrednih proizvoda na području banjalučke regije

26.12.2007.

258.

Vida Todorović

Poljoprivredni fakultet

Morfološke i biološke karakteristike samoniklog luka (Allium ursinum L.)

11.01.2008.

259.

Željko Vaško

Ekonomski fakultet

Ekonomska efikasnost investicija u funkciji troškova kao elementa ulaganja preduzeća u poljoprivredi

29.02.2008.

260.

Brana Komljenović

Pravni fakultet

Humanitarne intervencije i međunarodno pravo

10.03.2008.

261.

Ostoja Barašin

Filozofski fakultet

Reklama između tržišne komunikacije i manipulacije

21.03.2008.

262.

Zlatan Kovačević

Poljoprivredni fakultet

Korovska flora i vegetacija vinograda Bosne i Hercegovine

21.03.2008.

263.

Sanja Radanović

Filozofski fakultet

Udžbenici njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini od 1878-1918. godine

22.03.2008.

264.

Goran Radivojac

Ekonomski fakultet

Upravljanje investicijama u finansijsku imovinu na savremenim finansijskim tržištima

22.03.2008.

265.

Dušan Bogičević

Filozofski fakultet

Didaktičke specifičnosti i efikasnost interaktivne univerzitetske nastave

04.04.2008.

266.

Jagoda Balaban

Medicinski fakultet

Korelacija preosjetljivosti na inhalatorne alergene kod osoba sa atopijskim dermatitisom i respiratornim oblicima atopije u adolescentnoj i adultnoj dobi

21.04.2008.

267.

Igor Vučković

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Morfološke i sociološke karakteristike košarkaša seniora

24.04.2008.

268.

Željka Babić

Filozofski fakultet

Aktuelni kvalifikativ u engleskom i srpskom jeziku

09.05.2008.

269.

Darko Plamenac

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Primena hibridnih metoda grubih skupova u izboru optimalne varijante građevinske mehanizacije i uslova pod kojima se izvode građevinski radovi na održavanju

12.05.2008.

270.

Branko Blanuša

Elektrotehnički fakultet

Metode za minimizaciju snage gubitaka u električnim pogonima sa asinhronim motorom

31.05.2008.

271.

Mićo Milovanović

Ekonomski fakultet

Organizaciono upravljačko restrukturiranje javnih preduzeća Republike Srpske kao preduslov njihove uspješne tranzicije

20.06.2008.

272.

Nenad Ponorac

Medicinski fakultet

Sport kao rizik za nastanak poremećaja ishrane menstrualnog ciklusa i metabolizma kosti

26.08.2008.

273.

Ljuban Babić

Filozofski fakultet

Hajdegerova kritika antropologije

30.08.2008.

274.

Sulejman Lisičić

Filozofski fakultet

Imena Bošnjaka u BiH koja nisu orijentalnog porijekla

20.09.2008.

275.

Branislav Gašić

Medicinski fakultet

Sekundarne bolesti bubrega i nefrotski sindrom

26.09.2008.

276.

Krstan Borojević

Ekonomski fakultet

Uloga preduzetničke infrastruktura u razvoju mikro i malih preduzeća u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

27.09.2008.

277.

Tatjana Marjanović

Filozofski fakultet

Struktura, tematizacija i koherentnost u vijestima na engleskom jeziku

27.09.2008.

278.

Zdrava Stojanović

Pravni fakultet

Položaj krune u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u vrijeme važenja Vidovdanskog ustava

02.10.2008.

279.

Dragana Bašić

Ekonomski fakultet

Determinante i mogućnosti zamjene kredita obveznicama u uslovima nedovoljno razvijene finansijske strukture

11.10.2008.

280.

Zoran Đurić

Elektrotehnički fakultet

Razvoj novog protokola za sigurno plaćanje putem interneta

11.10.2008.

281.

Snježana Mandić

Tehnološki fakultet

Integrisani sistem upravljanja rizikom mikotoksina u prehrambenoj industriji

14.10.2008.

282.

Igor Zekanović

Prirodno-matematički fakultet

Etnodemografske osnove političko-geografskog položaja Republike Srpske

23.10.2008.

283.

Dinka Antić

Ekonomski fakultet

Makroekonomska stabilnost i fiskalni federalizam u Bosni i Hercegovini

01.11.2008.

284.

Dušan Janičić

Medicinski fakultet

Plućna funkcija i radiološki nalaz kao faktor izbora hirurške metode liječenja tumora pluća

10.11.2008.

285.

Milenko Živković

Prirodno-matematički fakultet

Fizionomsko-funkcionalna transformacija prostora u gravitacionoj sferi Gradiške

04.12.2008.

286.

Slobodan Bunić

Tehnološki fakultet

Spajanje matala eksplozijom, mehanizam spajanja i priroda veze

17.12.2008.

287.

Gordana Gardašević

Elektrotehnički fakultet

Optimizacija aplikacionih protokola kvaliteta usluga univerzalnih mobilnih telekomunikacionih sistema

27.12.2008.

288.

Draženko Jorgić

Filozofski fakultet

Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika i njihove profesionalne kompetencije

22.01.2009.

289.

Milan Žigić

Medicinski fakultet

Procjena vrijednosti dijagnostičkih postupaka za rano otkrivanje karcinoma prostate

23.01.2009

290.

Jelena Poljašević

Ekonomski fakultet

Reforma finansijskog izvještavanja države kao pretpostavke kontrole njene efikasnosti

24.01.2009.

291.

Snežana Mitrović

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Optimizacija u projektovanju i izvođenju objekata visokogradnje sa aspekta materijalizacije

13.02.2009.

292.

Svetozar Čiplić

Pravni fakultet

Uticaj parlamentarnih imuniteta na karakter poslaničkog mandata na primerima evropskih zemalja u tranziciji

10.03.2009.

293.

Branka Rodić- Grabovac

Tehnološki fakultet

Prilog proučavanju hemijskog modifikovanja vlakana u cilju dobijanja medicinskog tekstila sa terapeutskim djelovanjem

18.03.2009.

294.

Ljiljana Amidžić

Prirodno-matematički fakultet

Ultrastrukturne promjene mitohondrija u apoptozi ćelija invazivnih karcinoma dojke u korelaciji sa steroidnim receptorima

20.03.2009.

295.

Azra Bakrač-Bećiraj

Prirodno-matematički fakultet

Fiziologija ishrane i prirasta vrste Thymallus, thymallus (LINNAEUS, 1758) u prirodnim i eksperimentalnim uslovima

21.03.2009.

296.

Milenko Krajišnik

Ekonomski fakultet

Javne finansije kao instrument kreiranja ekonomske politike

21.03.2009.

297.

Slavko Rakočević

Ekonomski fakultet

Teorijsko-metodološki aspekti kontrole kvaliteta revizorskog rada-osvrt na zemlje u okruženju

10.04.2009.

298.

Radenko Dobraš

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Testiranje efikasnosti programa motivacije učenika u nastavi fizičkog vaspitanja

21.04.2009.

299.

Vahdeta Ćatić

Filozofski fakultet

Uticaj programa step by step na razvoj kognitivnih, emocionalnih, socijalnih i radno-akcionih kompetencija učenika

27.04.2009.

300.

Vesna Gajanin

Medicinski fakultet

Vaskularizacija i angiogeneza melanocitnih promjena kože-klinički značaj

22.05.2009.

301.

Ljubica Vasiljević

Prirodno-matematički fakultet

Modeliranje sinteze i karakterizacija zeolita tipa A u cilju poboljšanja njegovih osobina

23.05.2009.

302.

Dragana Lukić

Filozofski fakultet

Razvijanje veštine govora u nastavi engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama

25.05.2009.

303.

Milka Mavija

Medicinski fakultet

Uticaj faktora rizika na nastanak, tok i tretman dijabetičke retinopatije

03.07.2009.

304.

Vule Aleksić

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Informacione procedure u realizaciji građevinskih procesa

09.07.2009.

305.

Todor Mikić

Šumarski fakultet

Analiza morfoloških parametara lista divlje trešnje (Prunus avium L.) u Bosni i Hercegovini

10.07.2009.

306.

Nebojša Savić

Poljoprivredni fakultet

Uticaj različitih tipova riblje hrane na prirast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Wal., 1972) u uslovima kaveznog gajenja

10.07.2009.

307.

Ljiljana Bilić-Maleš

Medicinski fakultet

Efekti stresa na zdravlje i radnu sposobnost ljekara pri radu

17.07.2009.

308.

Aleksandra Šindić-Radić

Filozofski fakultet

Vaspitni stilovi roditelja i razvoj kompetencija za 21. vijek djece predškolskog uzrasta

24.07.2009.

309.

Rada Petrović

Tehnološki fakultet

Adsorpcione i katalitičke osobine nekih katjon modifikovanih zeolita

05.08.2009.

310.

Hazim Selimović

Filozofski fakultet

Roditeljska instrukcija kao pomoć djeci u školskom učenju

20.08.2009.

311.

Sanja Filipović

Akademija umjetnosti

Predškolska pedagogija i metodika vaspitno-obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta (metodika likovnog vaspitanja)

16.09.2009.

312.

Igor Jokanović

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Prilog istraživanju modela upravljanja putnom mrežom

18.09.2009.

313.

Boro Bronza

Filozofski fakultet

Habsburška politika prema Bosni i Hercegovini 1716 – 1780 .

25.09.2009.

314.

Tanja Stanković-Janković

Filozofski fakultet

Učenje učenja i emocije u nastavi

25.09.2009.

315.

Milena Karapetrović

Filozofski fakultet

Filozofske osnove ideje Evrope i evropskog identiteta

28.09.2009.

316.

Siniša Karan

Pravni fakultet

Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini

09.10.2009.

317.

Milorad Ćupurdija

Pravni fakultet

Ustavno-pravni aspekti funkcionisanja pravne države

10.10.2009.

318.

Amir Suljičić

Filozofski fakultet

Interaktivno učenje u nastavi matematike

19.10.2009.

319.

Nedeljko Kajiš

Filološki fakultet

Odjeci narodne književnosti u romanima Branka Ćopića

23.10.2009.

320.

Igor Milinković

Pravni fakultet

Mehanizmi zaštite vladavine prava na lokalnom nivou sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

30.10.2009.

321.

Siniša Vučenović

Prirodno-matematički fakultet

Dielektrične i optičke osobine slojevitih molekulskih nanostruktura

31.10.2009.

322.

Ljiljana Došenović

Poljoprivredni fakultet

Mjesto i funkcija objekata pejzažne arhitekture u procesu urbanizacije i razvoja gradova u Republici Srpskoj

06.11.2009.

323.

Borko Petrović

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Vrijednosti sile i snage muskulature nogu ostvarene pri različitim uslovima izvođenja pokreta

04.12.2009.

324.

Ljubomir Radoš

Poljoprivredni fakultet

Genotipske specifičnosti organogeneze rodnog drveta kruške

04.12.2009.

325.

Borivoje Krušković

Ekonomski fakultet

Monetarne strategije i optimalan nivo deviznih rezervi

17.12.2009.

326.

Duško Pevulja

Filološki fakultet

Tihomir Ostojić kao istoričar srpske književnosti

22.12.2009.

327.

Roberto Gašić

Prirodno-matematički fakultet

Srpski i albanski entitet kao realna opcija razrešenja kosovskog pitanja

28.12.2009.

328.

Danijela Kondić

Poljoprivredni fakultet

Anatomsko-morfološka i histološka evaluacija produktivnosti tritikalea (H Triticosecale Wittmack)

05.01.2010.

329.

Brankica Milojević

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Uticajni faktori na urbanu transformaciju – primjer nekih gradova BiH u novijoj istoriji (1945 – 2005)

18.01.2010.

330.

Saša Šmulja

Filološki fakultet

Antun Gustav Matoš i srpska književnost

26.01.2010.

331.

Georgi Genov

Ekonomski fakultet

Upravljanje razvojem turističke destinacije

19.02.2010.

332.

Milenko Vojvodić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Metrijske karakteristike primarnih antropomotoričkih testova

01.03.2010.

333.

Zdravko Božičković

Mašinski fakultet

Alastično-plastične deformacije poligonalnih cijevi promjenljivog poprečnog presjeka pri podužnom zavarivanju

05.03.2010.

334.

Miljan Cvetković

Poljoprivredni fakultet

Modeliranje pomotehnike jabuke u rekonstrukciji uzgojne forme

08.03.2010.

335.

Đorđe Čiča

Mašinski fakultet

Modeliranje dinamičkog ponašanja sistema glavno vreteno – držač alata – alat

10.03.2010.

336.

Gordana Tica

Mašinski fakultet

Prilog izučavanju međusobnog djelovanja hlađenog objekta i njegove okoline

19.03.2010.

337.

Ivana Zečević

Filozofski fakultet

Aktivno učenje i njegov uticaj na metakogniciju i obrazovno postignuće

20.03.2010.

338.

Adriana Lukić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Efekti proprioceptivnog treninga na razvijanje ravnoteže i poboljšanje tehnike izvođenja u sportskom plesu

09.04.2010.

339.

Sanja Radetić-Lovrić

Filozofski fakultet

Socijalno-psihološki konstrukti ponašanja i emocionalna regulacija mladih sa iskustvom i bez iskustva sa drogama

14.04.2010.

340.

Zora Levi

Tehnološki fakultet

Ponašanje nekih alumosilikata i njihovih katjon-modifikovanih formi pri adsorpciji fenola iz vodene sredine

15.04.2010.

341.

Valentina Golubović-Bugarski

Mašinski fakultet

Modeli korelacije strukturnih oštećenja sa dinamičkim odgovorom mehaničkog sistema

23.04.2010.

342.

Irena Medar- Tanjga

Prirodno-matematički fakultet

Etnodemografski razvoj Srba u Sloveniji nakon Drugog svjetskog rata

18.05.2010.

343.

Ljubo Petrović

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Evaluacija i implementacija situacionih modela za selekciju u fudbalu

02.06.2010.

344.

Rade Simović

Filološki fakultet

Dramsko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini posljednje decenije dvadesetog vijeka – pitanje kulturnog i nacionalnog identiteta

03.06.2010.

345.

Tatjana Mihajlović

Filozofski fakultet

Osposobljenost učenika starijeg osnovnoškolskog uzrasta za samostalno učenje i njihova obrazovno-vaspitna postignuća

06.06.2010.

346.

Mirjana Đurđević

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Istraživanje mogućnosti primene višekriterijumske evaluacije u izradi strateških programa razvoja komunalne infrastrukture

10.06.2010.

347.

Mirjana Arežina

Filološki fakultet

Pastorala i pastoralnost u dubrovačkoj drami 16. vijeka

29.06.2010.

348.

Dejan Jakovljević

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Model za povećanje aerobne sposobnosti dece selekcionisane za atletiku

30.06.2010.

349.

Saša Zeljković

Prirodno-matematički fakultet

Sinteza, namjensko modeliranje i karakterizacija odabranih mješovitih oksida tipa perovskita kao materijala u gorivim ćelijama sa čvrstim oksidom

01.07.2010.

350.

Ivan Joksić

Pravni fakultet

Vaspitne preporuke kao nove mere u krivičnom pravu

02.07.2010.

351.

Saša Petković

Ekonomski fakultet

Mala i srednja preduzeća u funkciji uspješnosti privređivanja (projektovano na Republiku Srpsku

23.07.2010.

352.

Radoslav Dekić

Prirodno-matematički fakultet

Cirkanualna istraživanja hematološkog statusa Barbus peloponnesius u funkciji staništa

31.07.2010.

353.

Esed Karić

Filozofski fakultet

Vrednovanje emancipatorskog vaspitanja kao determinanta kvalitetnog pedagoškog rada škole

23.08.2010.

354.

Brane Mikanović

Filozofski fakultet

Teorijske osnove istraživačkog rada učenika

27.08.2010.

355.

Petar Rajčević

Filozofski fakultet

Didaktičke osnove promjene nastavnih planova i programa za osnovne škole u Srbiji od 1838. do 1992. godine

02.09.2010.

356.

Mirjana Žabić

Tehnološki fakultet

Uticaj ferocena i njegovih derivata na aktivnost proteolitičkih enzima

08.09.2010.

357.

Nikodije Jovanović

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Efekti pliometrijske metode treninga na tempo skakanja kod odbojkaša

13.09.2010.

358.

Dragica Milošević-Đurćević

Tehnološki fakultet

Uticaj različitih hemijskih kontaminenata na tehnološki kvalitet voća i povrća

28.09.2010.

359.

Mirjana Landika

Ekonomski fakultet

Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti

01.10.2010.

360.

Bojan Guzina

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Uticaj sile snage i lokalnog zamora na efikasnost izvođenja vaterpolo šuta

04.11.2010.

361.

Slaviša Kovačević

Ekonomski fakultet

Uticaj globalizacije na razvoj svjetske trgovine

06.11.2010.

362.

Vesna Borka Jovanović

Prirodno-matematički fakultet

Struktura i masa skalarnih tetrakvarkova koji sadrže c-kvark na osnovu Fermi-Brajtove i Glozman-Riskine hiperfine interakcije

16.11.2010.

363.

Admir Hadžikadunić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Transformacija antropološkog statusa adolescenata u toku jedne školske godine

03.12.2010.

364.

Boris Pašalić

Poljoprivredni fakultet

Proučavanje aromatskog kompleksa u klimakterijumskoj fazi sazrijevanja plodova jabuke

14.12.2010.

365.

Milivoje Urošević

Poljoprivredni fakultet

Ispitivanje efikasnosti sinhronizacije estrusa na proizvodne pokazatelje ženki kunića u intenzivnom uzgoju

21.12.2010.