Navigacija

1974-2000. godine

#

Ime i prezime

Fakultet

Naziv doktorske disertacije

Datum odbrane

1.

Saliha Oruč - Đustović

Tehnološki fakultet

Ponašanje nekih nikl(II) hidroksida u vodenoj otopini NH+4 i Ci-iona u ovisnosti o pH otopine sa aspekta analitičke kemije i elektro-kemijske termodinamike

01.03.1974.

2.

Vojislav Miljanović

Tehnološki fakultet

Uticaj nekih hemijskih kontaminenata iz atmosfere na proces fruktifikacije

11.03.1976.

3.

Nadan Filipović

Tehnološki fakultet

Izolacija i identifikacija delta -9- tetrahidrokanabinola, aktivnog principa marihuane i hašiša i ispitivanje neurohemijskih efekata

25.09.1978.

4.

Stevan M. Živanović

Mašinski fakultet

Primjenljivost transformacije procesa izvlačenja na naponske svežnjeve

05.06.1979.

5.

Katmerka Tabaković

Tehnološki fakultet

Sinteze novih heterocikla kondenziranih u položaju 3,4 na kumarinskoj jezgri

28.06.1980.

6.

Milan Jurković

Mašinski fakultet

Geometrija presjeka uske trake u funkciji termodinamičkih faktora i naponskog stanja procesa hladnog deformisanja

19.03.1982.

7.

Biserka Funduk-Kurjak

Medicinski fakultet

Ultrazvučno praćenje rasta uterusa i ovarijski folikula

10.04.1982.

8.

Božo Žepić

Pravni fakultet

Društveno-pravni položaj invalida rada

28.05.1982.

9.

Miroslav Grubačić

Tehnološki fakultet

Prilog proučavanju optimiziranja funkcionalnog modela rashladne mreže sa osvrtom na područje Bosanske Krajine

15.02.1983.

10.

Nedeljko Čegar

Tehnološki fakultet

Katalitička konverzija etanola i 3,3-dimetilbutena-1 na nekim zeolitnim i oksidnim katalizatorima

12.10.1983.

11.

Jelena Penavin-Škundrić

Tehnološki fakultet

Kinetika reakcije amida s vodom u mješovitim rastvaračima studij strukture medija

07.12.1983.

12.

Mirjana Španić

Tehnološki fakultet

Neki kinetički aspekti dehidracije primarnih i sekundarnih S 3 i S4 alifatskih alkohola na zeolitima

29.02.1984.

13.

Nedim Hadžikarić

Medicinski fakultet

Istraživanje angiotenzin konvertirajućeg enzima u mozgu u eksperimentalnom posthemoragičnom šoku

18.05.1984.

14.

Veljko Đuričković

Mašinski fakultet

Toplifikacioni sistem kao složeni vjerovatnostni sistem

29.09.1984.

15.

Petar Babić

Mašinski fakultet

Doprinos analizi sistema ubrizgavanja sa hidrauličnim kočenjem povratnog toka goriva

27.10.1984.

16.

Ilija Tipura

Pravni fakultet

Odgovornost radnika u organizaciji jugoslovenske željeznice

18.12.1984.

17.

Vera Jeličić

Pravni fakultet

Povećani staž osiguranja i zaštita na radu u SFRJ

10.05.1985.

18.

Srboljub Golubivić

Medicinski fakultet

Uticaj infekcija gastroiintestinalnog trakta na ponašanje alfa-1 antitripsina i alfa-2 makro-globulina

20.12.1985.

19.

Radana Đuđić

Tehnološki fakultet

Sinteze nekih novih 3-SRS- pstituiranih i 3,4 - kondenziranih derivata kumarina

24.01.1986.

20.

Živko Saničanin

Tehnološki fakultet

Anodna sinteza heterocikla sa kiseonikom kao heteroatomom

20.06.1986.

21.

Branislava Batančev-Delić

Medicinski fakultet

Uticaj bilifototerapije na ponašanje i senzorne funkcije novorođenčadi

23.12.1986.

22.

Aleksandar Kresojević

Ekonomski fakultet

Problemi dugoročne finansijske ravnoteže OUR pri stabilnoj i nestabilnoj ekonomskoj računici

26.12.1986.

23.

Radoja Radić

Mašinski fakultet

Vertikalna analiza tehnoloških i vrednosnih tokova složenog proizvoda

24.06.1987.

24.

Žarko Ećim

Medicinski fakultet

Tuberkuloza bubrega komplicirana nefroltijazom na području Bosanske Krajine

18.09.1987.

25.

Milan Šljivić

Mašinski fakultet

Istraživanje radnih i razarajućih naponskih površina u procesu istosmjernog istiskivanja čelika

26.10.1987.

26.

Dušan Lazarević

Ekonomski fakultet

Naučnoistraživački rad kao faktor razvoja OUR-a istraživanje u okviru hemijske industrije BiH

29.10.1987.

27.

Mile Račić

Pravni fakultet

Pravni i politički smisao definicije o agresiji za bezbjednost SFRJ

26.12.1987.

28.

Aleksa Blagojević

Mašinski fakultet

Prilog rješenju problema poboljšanja triboloških svojstava slojeva repariranih navarivanjem punjenom žicom

28.04.1988.

29.

Ljiljana Laks-Pregl

Ekonomski fakultet

Problemi povezivanja i usklađivanja aktivnosti istraživanja tržišta i investicione politike organizacija udruženog rada

07.10.1988.

30.

Pavle Ukmar

Mašinski fakultet

Primena teorije radnih i razarajućih naponskih površina u procesima troosnog preoblikovanja plastičnih ljuski

23.11.1988.

31.

Džemo Tufekčić

Mašinski fakultet

Oblikovanje analitičkih algoritama za ocjenjivanje tehničko-tehnoloških nivoa procesa obrade deformisanjem

24.11.1988.

32.

Slavko Zrnić

Mašinski fakultet

Prilog teorijsko-eksperimentalnoj analizi upravljanih obradnih sistema sa posebnim osvrtom na sisteme za obradu deformisanjem

26.11.1988.

33.

Ostoja Miletić

Mašinski fakultet

Aplikativnost rezultata analize teorije savijanja projektovane na oktaedarsku ravan

25.01.1989.

34.

Ljerka Ostojić

Medicinski fakultet

Ultrastrukturne karakteristike endotela ductus thoradicusa pod djelovanjem histamina

24.02.1989.

35.

Mušir Brkić

Pravni fakultet

Pravni položaj organizacija udruženog rada koje proizvode naoružanje i vojnu opremu

10.03.1989.

36.

Zlatko Bundalo

Elektrotehnički fakultet

Ulazno-izlazna digitalna CMOS integrisana kola

29.03.1989.

37.

Dragutin Savjak

Medicinski fakultet

Korelacija ultrastrukture i količine steroidnih receptora u tkivu invazivnih karcinoma dojke

15.06.1989.

38.

Marko Rajčević

Pravni fakultet

Ugovor o posredovanju

16 .06.1989.

39.

Dragan Danelišen

Medicinski fakultet

Imunološka opravdanost i hirurške mogućnosti očuvanja povrijeđene slezene

13.10.1989.

40.

Ismet Biščević

Ekonomski fakultet

Marketing informacijski sistem u funkciji povezivanja proizvodnje i prometnih organizacija udruženog rada

28.10.1989.

41.

Milorad Maksimović

Tehnološki fakultet

Studij uticaja mehaničkih i fizikalno-hemijskih uslova na flotaciju magnezijum hidroksida taloženog iz morske vode

06.12.1989.

42.

Željko Baroš

Ekonomski fakultet

Modeliranje organizacione strukture industrijskih kombinata zasnovane na kriterijumu ekonomske efikasnosti

22.12.1989.

43.

Jovo Jovanović

Ekonomski fakultet

Prilog inovaciji modela razvoja organizacionog sistema u metaloprerađivačkoj industriji

28.12.1989.

44.

Milovan Milanović

Medicinski fakultet

Astmptomatska ishemična bolest srca i aritmije u submakstmalnim testovima opterećenja

02.02.1990.

45.

Milijan Kalušević

Medicinski fakultet

Različiti klinički stepeni eksencijalne arterijske hipertenzije i anestezija

09.02.1990.

46.

Aida Pjanić

Medicinski fakultet

Pojačanje antiblokadne aktivnosti seruma kao novi trend imunoterapije malignih tumora

19.04.1990.

47.

Jasmin Komić

Ekonomski fakultet

Modeliranje multivarijabilne selekcije obilježja statističkih kupova u cilju dobijanja signifikantne informacije

24.04.1990.

48.

Selman Martinović

Medicinski fakultet

Prilog proučavanju hepatorenalnog sindroma kod različitih stupnjeva eksperimentalne endotoksemije endotoksinskog šoka

21.05.1990.

49.

Mladen Goronja

Medicinski fakultet

Značaj određivanja acidobazne ravnoteže i centralnog venskog pritiska pri utvrđivanju širenja akutnog infarkta miokarda zadnjeg zida lijeve komore na desnu komoru

25.05.1990.

50.

Đorđo Stojičić

Medicinski fakultet

Uticaj intravenozne primene fibrinolitičke terapije na rani i pozni mortalitet bolesnika sa akutnim infarktom miokarda

25.05.1990.

51.

Ibrahim Glavović

Mašinski fakultet

Teorijsko-eksperimentalno istraživanje profilnih rešetki obrtnog kola Kaplanove turbine za propelerne strujne uslove van optimuma

27.06.1990.

52.

Milan Skrobić

Medicinski fakultet

Tireoglobulin u tireoidnim i netireoidnim oboljenjima

02.07.1990.

53.

Josip Babić

Elektrotehnički fakultet

Određivanje parametara sistema automatskog upravljanja toplinskim procesom ekstraktora

23.10.1990.

54.

Vidak Krivokapić

Pravni fakultet

Dogovori društveno-političkih zajednica

26.10.1990.

55.

Vinko Pavelić

Mašinski fakultet

Uticaj parametara režima obrade istosmjernog, hladnog rotacionog istiskivanja cilindra na postojanost u uslovima primjene na povišenim temperaturama

01.11.1990.

56.

Sead Perenda

Mašinski fakultet

Istraživanje ponašanja čeličnih materijala u uslovima obrade istosmjernim hladnim rotacionim istiskivanjem

02.11.1990.

57.

Mirko Škoro

Medicinski fakultet

Uloga spolnih hormona u etiologiji reumatoidnog artritisa

14.12.1990.

58.

Cvjetan Redžić

Ekonomski fakultet

Dinamizacija metode Prometxe

21.12.1990.

59.

Zećir Hadžiahmetović

Ekonomski fakultet

Rezultati rada i stimulativna raspodjela kao faktor strukturiranja organizacije i razvoja preduzeća -istraživanje na crnoj metalurgiji

22.12.1990.

60.

Selma Mehmedagić-Aličelebić

Medicinski fakultet

Ultrastrukturne stereometrijske karakteristike epitelnih i mioepitelnih stanica humane dojke

06.02.1991.

61.

Ivan Mecanović

Pravni fakultet

Pravo na informiranje kao novo ustavno pravo građana

13.05.1991.

62.

Ante Mirković

Pravni fakultet

Zajednička ulaganja osobito u pomorskoj privredi

24.06.1991.

63.

Zdenka Krivokuća

Medicinski fakultet

Morfometrijska i morfološka analiza arterijskog sistema thalamusa čovjeka

04.10.1991.

64.

Rifat Tabaković

Tehnološki fakultet

Sinteza, reakcija i elektrohemijska svojstva monogenih polimera na bazi 4-vinilpiridina

22.11.1991.

65.

Jasna Vindakijević

Tehnološki fakultet

Granična faza - čvrsto/tekuće; čvrsta faza sa sadržajem cinka - vodena otopina elektrolita

14.12.1991.

66.

Miroslav Bobrek

Mašinski fakultet

Istraživanje osnova i mjerila za vrednovanje doprinosa u radu organizatora procesa u funkciji kvaliteta organizacije proizvodnog sistema

10.06.1992.

67.

Zdravko Zlokapa

Pravni fakultet

Savremena jugoslovenska opština u teoriji i praksi

11.06.1992.

68.

Željko Mirjanić

Pravni fakultet

Radni odnosi univerzitetskih nastavnika i naučnih istraživača

10.09.1992.

69.

Snežana Savić

Pravni fakultet

Pojam prava kao normativnog poretka - prilog kritici Kelenove normativne doktrine

25.06.1993.

70.

Perica Gojković

Mašinski fakultet

Tehnološko organizacioni faktori rasta produktivnosti i efikasnosti proizvodnih sistema

04.06.1994.

71.

Mirjana Rađenović

Pravni fakultet

Nerješavanje u ugovornim stvarima

09.06.1994.

72.

Predrag Radovanović

Mašinski fakultet

Prilog proučavanju uticaja stvaranja naslaga pepela na efikasnost rada grejnih površina kotla u cilju izrade odgovarajućeg ekspertskog sistema

08.07.1994.

73.

Ljiljana Lakić

Medicinski fakultet

Funkcija štitne žlijezde u bubrežnim oboljenjima

12.12.1994.

74.

Mirko Vidić

Tehnološki fakultet

Ispitivanje mogućnosti proizvodnje baznih ulja hidrokrekovanjem teških naftnih frakcija

23.12.1994.

75.

Veljko Đukić

Mašinski fakultet

Istraživanje uticajnih faktora na izdržljivost materijala monoblok-točka

23.01.1995.

76.

Zoran Kukrić

Tehnološki fakultet

Sekundarni deuterijski kinetički izotopni efekat pri solvolizi ferocenilmetil benzoata u kiseloj sredini

25.01.1995.

77.

Risto Kozomara

Medicinski fakultet

Doprinos etiološkoj dijagnostici i racionalnoj terapiji akutnih infekcija prednjeg segmenta oka dečijeg doba

21.04.1995.

78.

Radislav Vukić

Medicinski fakultet

Kliničke vrijednosti primjene induktora ovulacije u neplodnih žena sa sindromom policističnih jajnika i indikacije za klinastu resekciju

15.11.1996.

79.

Živka Cvikić

Poljoprivredni fakultet

Uticaj intenzivnosti proizvodnje na poslovne rezultate poljoprivrednih gazdinstava

26.04.1997.

80.

Jelica Samardžić-Predojević

Medicinski fakultet

Primjena humanog rekombinantnog eritroproteina u terapiji anemije prematuriteta

19.05.1997.

81.

Pero Petrović

Mašinski fakultet

Kompleksna ocjena složenog geotermanskog toplifikacionog sistema

20.06.1997.

82.

Zdravko Todorović

Ekonomski fakultet

Upravljanje ekonomikom kvaliteta

16.07.1997.

83.

Ivanka Marković

Pravni fakultet

Pravo na život i tjelesni integritet kao objekti krivičo-pravne zaštite

06.09.1997.

84.

Svjetlana Stoisavljević-Šatara

Medicinski fakultet

Farmakološka kontrola ekskrecije urinarnog kalikreina

26.12.1997.

85.

Branko Latinović

Ekonomski fakultet

Ekonomski efekti primjene ekspertnih sistema u bankarstvu

27.12.1997.

86.

Milenko Stanić

Ekonomski fakultet

Diferenciranje proizvoda kao strategija konkurencije

06.02.1998.

87.

Zdravko Marić

Medicinski fakultet

Značaj izbora metode hirurškog lečenja za prognozu i funkcionalno stanje ratnih povreda jetre

20.02.1998.

88.

Nikola Mrkobrada

Medicinski fakultet

Poremećaji ritma srca u akutnom infarktu miokarda

22.03.1998.

89.

Radmilo Kondić

Ekonomski fakultet

Objektiviziranje zarada kao osnova za usklađivanje konfliktnosti interesa

19.06.1998.

90.

Radmila Vukić

Elektrotehnički fakultet

Ugradnja nekih prosodijskih parametara u sintetizovanom govoru srpskog jezika

22.10.1998.

91.

Petar Marić

Elektrotehnički fakultet

Prilog formiranju algoritama za identifikaciju matematičkog modela robota

27.10.1998.

92.

Sandra Hotić Lazarević

Medicinski fakultet

Klinička citologija u dijagnostici limfoma

16.11.1998.

93.

Zvjezdana Rajkovača

Medicinski fakultet

Praćenje toka upale štitne žlijezde ultrazvukom

17.11.1998.

94.

Dragutin Dujić

Poljoprivredni fakultet

Uticaj nivoa makro i mikro elemenata u zemljištu i biljkama i njihov status u organizmu ovaca

04.12.1998.

95.

Ratko Dejanović

Elektrotehnički fakultet

Softverske metrike: prilog primjeni na jezike IV generacije

12.01.1999.

96.

Živana Gavrić

Medicinski fakultet

Mjesto i uloga porodičnog ljekara u sistemu zdravstvene zaštite

12.05.1999.

97.

Čedomir Crnogorac

Prirodno-matematički fakultet

Hidrološke-geomorfološke karakteristike sliva Velike Usore

16.06.1999.

98.

Zdenka Babić

Elektrotehnički fakultet

Prilog egzaktnim algoritmima za digitalnu odbranu signala

30.07.1999.

99.

Milenko Šarić

Tehnološki fakultet

Kontrola mastitisa i higijenske ispravnosti mlijeka na bazi broja i porijekla somatskih ćelija

30.07.1999.

100.

Đoko Slijepčević

Ekonomski fakultet

Teorijske osnove inflacije s osvrtom na noviju jugoslovensku stvarnost

03.08.1999.

101.

Brano Topić

Medicinski fakultet

Klinički, histološki i fenotipski profili invazivnih karcinoma dojke - prognoza i izbor metode liječenja

10.09.1999.

102.

Marija Burgić- Radmanović

Medicinski fakultet

Depresivnost i psihosocijalni stresori u adolescenata

03.12.1999.

103.

Aleksandar Lazarević

Medicinski fakultet

Serijsko ehokardiografsko praćenje kardiovaskularnih poremećaja u Marfanovom sindromu

13.12.1999.

104.

Miroslav Petković

Medicinski fakultet

Uloga humanog poliomavirusa u etiopatogenezi endemske nefropatije

17.12.1999.

105.

Milosav Đurđević

Mašinski fakultet

Istraživanje uticaja vijenca složenog oblika na raspodjelu napona u zupcima zupčanika

20.12.1999.

106.

Snježana Popović- Pejčić

Medicinski fakultet

Karakteristike autonomne neuropatije kardiovaskularnog sistem u zavisnosti od tipa šećerne bolesti

27.12.1999.

107.

Mirko Raković

Medicinski fakultet

Hirurško liječenje nespuštenih testisa-koja metoda i kada?

28.12.1999.

108.

Mile Dmičić

Pravni fakultet

Pravni aspekti izbornog sistema u parlamentarnoj demokratiji

29.12.1999.

109.

Slavko Marić

Elektrotehnički fakultet

Dinamično raspoređivanje zadataka u višeprocesorskim sistemima

18.01.2000.

110.

Rodoljub Oljača

Poljoprivredni fakultet

Međusobni uticaj podloge i plemke na sadržaj makro i mikro elemenata i sintezu biomase jabuke

03.02.2000.

111.

Jovo Mandić

Tehnološki fakultet

Elektrolitičko izdvajanje bakra iz zasićenog amonijačnog rastvora za nagrizanje i njegova regeneracija

10.03.2000.

112.

Dragan Kostić

Medicinski fakultet

Izbor optimalne operativne procedure za karcinome ampule rektuma

17.03.2000.

113.

Bogdan Zrnić

Medicinski fakultet

Kliničke i psihološke karakteristike bolesnika sa vulgarnom psorijazom i atopijskim dermatitisom

07.04.2000.

114.

Milan Stojaković

Medicinski fakultet

Analiza i značaj kasnih posljedica posttraumatskog stresnog poremećaja

05.05.2000.

115.

Svetozar Bogojević

Filozofski fakultet

Identifikacija, obilježja i pedagoško-didaktički efekti stilova vaspitanja

29.08.2000.

116.

Duško Vejnović

Filozofski fakultet

Sociološki aspekti bezbjednosti moderne države

01.09.2000.

117.

Srđan Đorđević

Pravni fakultet

Teorija i praksa suverenosti južnoslovenskih naroda XX veka

18.10.2000.

118.

Milan Arbutina

Medicinski fakultet

Kvalitet života nakon moždanog udara

27.12.2000.

119.

Milivoje Marsenić

Tehnološki fakultet

Nove tehnologije tretmana otpadnih voda termoenergetskih postrojenja na ugalj

29.12.2000.