Navigacija

Doktori nauka

DOKTORSKE DISERTACIJE ODBRANJENE NA UNIVERZITETU U BANJOJ LUCI 1974-2015. GODINE


#

Ime i prezime

Fakultet

Naziv doktorske disertacije

Datum odbrane

548.

Nataša Trtić

Medicinski fakultet

Mikrobiološka analiza efekata različitih modaliteta terapije oboljelih od agresivne parodontopatije

22.01.2015.

549.

Andrea Puhalić

Fakultet političkih nauka

Vrijednosne i etičke osnove socijalnog rada sa djecom i porodicom u Bosni i Hercegovini

22.01.2015.

550.

Valentina Veselinović

Medicinski fakultet

Uticaj starenja trajnih i uslovno trajnih cemenata na retenciju implantno nošenih fiksnih zubnih nadoknada

29.01.2015.

551.

Sanja Ljubišić

Filološki fakultet

Filološke i metodičke vrijednosti udžbenika latinskog jezika u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1941. godine

04.02.2015.

552.

Matej Savić

Pravni fakultet

Problemi državnopravnog subjektiviteta u savremenim izazovima međunarodnog prava

07.02.2015.

553.

Sanja Vukadinović Stojanović

Medicinski fakultet

Dejstvo antidepresivnih lijekova na dužinu QT intervala kod depresivnih pacijenata sa alkoholnom zavisnošću

07.03.2015.

554.

Radmila Arbutina

Medicinski fakultet

Uticaj kserostomije kao nuspojave primjene antihipertenziva na pojavu i razvoj erozivnih promjena na zubima

20.03.2015.

555.

Slavojka Beštić-Bronza

Filozofski fakultet

Ujedinjenje Njemačke i jugoslovensko javno mnjenje

14.04.2015.

556.

Goran Vučić

Tehnološki fakultet

Uticaj tehnoloških postupaka na boju i kvalitet salamurenih proizvoda od mesa

16.04.2015.

557.

Jelena Grahovac

Pravni fakultet

Pravni aspekti nesaobraznosti robe u pravu međunarodne trgovine

17.04.2015.

558.

Dalibor Pejaković

Pravni fakultet

Pravni aspekti naknade štete iz osiguranja u međunarodnom prevozu robe

24.04.2015.

559.

Željko Sekulić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Promjene indikatora anaerobnog metabolizma tokom intermitentnog rada maksimalnog intenziteta kod fudbalera

24.04.2015.

560.

Dragan Šućur

Filozofski fakultet

Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (1945–1958)

30.04.2015.

561.

Branka Topić Pavković

Ekonomski fakultet

Proces monetarnog integrisanja u uslovima krize

08.05.2015.

562.

Ekrem Hadžić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Uticaj specifičnog programa fizičke obuke na transformaciju motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika omladine uzrasta od 18 do 26 godina

21.05.2015.

563.

Željko Kovačević

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Zdravstvena i antropološka obilježja različito kineziološki angažovanih studentica

27.05.2015.

564.

Tatjana Nožica Radulović

Medicinski fakultet

Kvalitet života pacijenata nakon implantacije totalne endoproteze koljena i medicinske rehabilitacije

05.06.2015.

565.

Dragan Ćuzulan

Filozofski fakultet

Etičko i ontološko u Levinasovoj filozofiji

05.06.2015.

566.

Fuad Džanković

Medicinski fakultet

Značaj procjene stepena traumatskih lezija sindezmoze na konačnu funkciju skočnog zgloba

12.06.2015.

567.

Đorđe Raković

Pravni fakultet

Posebne vrste legata (isporuke)

27.06.2015.

568.

Đuka Ninković Baroš

Medicinski fakultet

Značaj autolognog serum kožnog testa u razlikovanju hronične autoimune i hronične idiopatske urtikarije

30.06.2015.

569.

Miroslav Đurić

Filozofski fakultet

Socijalno-psihološki aspekti reagovanja adolescenata na vršnjačko nasilje

03.07.2015.

570.

Irina Kovačević

Fakultet političkih nauka

Globalno rizično društvo i održivi razvoj

09.07.2015.

571.

Igor Simanović

Filološki fakultet

Razvoj srpske komparatistike do 1925. godine

09.07.2015.

572.

Malina Čvoro

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Transformacija priobalja u funkciji unapređenja identiteta gradova Republike Srpske i BiH

17.07.2015.

573.

Fejzo Begović

Poljoprivredni fakultet

Genotipske specifičnosti mineralne ishrane jagodastih voćaka u kulturi in vitro

23.07.2015.

574.

Nebojša Knežević

Tehnološki fakultet

Uticaj strukture i faze degradacije komunalnog otpada na sastav procjednih voda sa deponija i izbor postupaka prečišćavanja

03.09.2015.

575.

Saša Mićin

Tehnološki fakultet

Korozione karakteristike elektrohemijskih prevlaka trojnih legura cinka

18.09.2015.

576.

Semir Šejtanić

Filozofski fakultet

Komunikacija učesnika vaspitno-obrazovnog procesa u didaktičkim teorijama i nastavnoj praksi

18.09.2015.

577.

Tatjana Bogojević

Filološki fakultet

Kulturna i prosvetna delatnost Adama Dragosavljevića

23.09.2015.

578.

Dragan Živaljević

Fakultet političkih nauka

Obeležja i socijalna zaštita populacije beskućnika u Republici Srpskoj i Srbiji

28.09.2015.

579.

Željko Ivanović

Elektrotehnički fakultet

Optimizacija efikasnosti DC/DC pretvarača u obnovljivim izvorima električne energije

08.10.2015.

580.

Goran Gojković

Filozofski fakultet

Hajdegerovo Dasein zum Tode kao autentična egzistencija. Ontološki aspekti istrčavanja ka smrti

14.10.2015.

581.

Nenad Malić

Poljoprivredni fakultet

Rekultivacija stanarskih deposola primjenom agromeliorativnih mjera i sjetvom travno-leguminoznih smjesa.

05.11.2015.

582.

Boris Babić

Filozofski fakultet

Vizantija u djelima srpskih srednjovjekovnih pisaca

11.11.2015.

583.

Marija Obradović

Medicinski fakultet

Rasprostranjenost karijesa ranog djetinjstva i dejstvo dentalnih lakova na početne kariozne lezije

20.11.2015.

584.

Avdo Šakušić

Medicinski fakultet

Promjene u porodičnim kompetencijama i porodičnoj koheziji zavisnika o alkoholu poslije uspostavljene apstinencije

20.11.2015.

585.

Jelena Damjanović

Pravni fakultet

Ugovor o licenci kao osnov za promet prava industrijske svojine

26.11.2015.

586.

Mlađen Trifunović

Prirodno-matematički fakultet

Analiza strukturnih komponenata prostornog mišljenja u srednjoškolskoj geografskoj udžbeničkoj literaturi u Republici Srpskoj

09.12.2015.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/39/doktori-nauka-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/doktori-nauka-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/doktori-nauka-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/doktori-nauka-04.jpg