Navigacija

Program naučno-istraživačkog rada

IZVOD  IZ PROGRAMA RADA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI U 2015. GODINI

Redni broj

Programski zadatak

Nosioci zadatka

Rok

1.

Nastavak aktivnosti na  izradi i usvajanje Strategije razvoja Univerziteta za period 2015-2020. godine

Prošireni kolegij, rektor, predsjednik UO, prorektori, dekani, direktor Instituta, NNV fakulteta, Vijeće Instituta, Senat, Upravni odbor

do sredine jula 2015.

2.

Nastavak aktivnosti na izradi informacionog sistema Univerziteta

 

Prošireni kolegij, predsjednik UO, prorektor za nastavu, dekani, direktor Instituta, NNV fakulteta, Vijeće Instituta, Senat, Upravni odbor

 

2.1

Izrada nove WEB stranice Univerziteta i fakulteta/Akademije

Rektor, rukovodilac URC-a, prorektor za NIR

Kraj juna

3.

Izvršiti analizu i planirati korištenje opreme nabavljene po osnovu kredita u istraživačkim i razvojnim projektima

Prorektori za nastavu i naučno-istraživački rad, dekani, direktori instituta

April

 

4.

Uraditi detaljnu analizu naučno-istraživačkog rada  na Univerzitetu

 

Prorektor za NIR, prodekani za NIR, Senat, NNV fakulteta, Akademija, Vijeće Instituta i direktori instituta

Jun

 

5.

Usvojiti  Pravilnik o NIR-u (formirati Fond za nauku, istraživanje, inovacije i izdabaštvo na Univerzitetu

Prorektor za NIR, prodekani za NIR, Prošireni kolegij, Senat, Upravni odbor

Jul

 

6.

Održati tematsku sjednicu Senata i Proširenog kolegija na temu master studija i doktorskih studija

Rektor, prorektor za NIR, dekani, direktor Instituta, NNV fakulteta i AU, Vijeće Instituta, Senat

Kraj marta

 

7.

Nastaviti aktivnosti u vezi dobijanja loga „HR excellence in researeh“ od strane  Evropske komisije, te provođenje aktuelnog plana u vezi sa tim

Prorektor i prodekani za NIR

 

Kraj februara

8.

Izraditi Pravilnik o zaštiti autorskih prava

Prorektor za NIR, prodekani za NIR, Prošireni kolegij, Senat, Upravni odbor

Do kraja 2015.

 

9.

U cilju povećanja transfera znanja i tehnologije sa Univerziteta, organizovati sastanke sa privrednim subjektima i ustanovama u Republici

Rektor, prorektori, dekani, direktori instituta

tokom cijele godine

10.

Predstaviti Univerzitet na 20. međunarodnom sajmu knjiga u Banjoj Luci i 60. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Prorektor i prodekani za NIR

septembar, oktobar