Navigacija

Konferencije

Organizaciona jedinica

Konferencija (naučno-stručni skup)

Kategorija konferencije/skupa određena u Ministarstvu nauke i tehnologije RS*

Akademija umjetnosti

„Dani Vlade S. Miloševića-tradicija kao inspiracija“

Druga kategorija

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

„Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“

-

Ekonomski fakultet

„Istraživanje ekonomskog razvoja i preduzetništva u tranzicionim ekonomijama-REDETE“ održani 2011.,2012. i 2014.godine;

Druga kategorija

Elektrotehnički fakultet

„Simpozijum INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA-INDEL“ 

Prva kategorija

„Simpozijum ENERGETSKA EFIKASNOST-ENEF“

-

„Konferencija Udruženja ETRAN- Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku“-ETF kolektivni član

-

„Simpozijum INFOTEH“-ETF kao suorganizator 

-

„e-Business konferencija“-ETF jedan od inicijatora konferencije.

-

Mašinski fakultet

„International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology-DEMI“

Prva kategorija

Medicinski fakultet

 

 

Poljoprivredni fakultet

„Međunarodni simpozijum i naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske“

Prva kategorija

Pravni fakultet

„Oktobarski pravnički dani“

-

Prirodno-matematički fakultet

 Simpozijum ekologa i biologa Republike Srpske

Treća kategorija

Rudarski fakultet

 

 

Tehnološki fakultet

„Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa republike Srpske“

Druga kategorija

Fakultet političkih nauka

Okrugli sto „Mlada Bosna i ideja nacionalnog oslobođenja“

-

„Procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: uloga medija i stavovi građana“

-

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

„Anthropological Aspects of Sports, Physical Education and Recreation“

-

„Ljetna škola sportskog menadžmenta“

-

Filološki fakultet

Tradicionalni međunarodni naučni skupovi od 2009. godine u organizaciji Odsjeka za italijanistiku i Udruženja italijanista na Balkanu (AIBA)

-

CELLS – Conference on English Language and Literary Studies

-

Filozofski fakultet

„Banjalučki novembarski susreti“

Druga kategorija

„Otvoreni dani psihologije“

Treća kategorija

Šumarski fakultet

Forestry science and practice for purpose ofsustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka, 1-4th November, 2012.

-

Institut za genetičke resurse

Međunarodni dan očaranosti biljkama „FASCINATION OF PLANTS DAY“ održani 2012. i 2015.godine.

http://gri.unibl.org/index.php?option=btg_youtube_video&catid=9

-

Očuvanje genetičkih resursa

Treća kategorija

 

*Prva kategorija – međunarodni naučni skup od posebnog značaja
Druga kategorija – međunarodni naučni skup  
Treća kategorija –naučni skup sa međunarodnim učešćem 

PREGLED KONFERENCIJA KOJE SE ORGANIZUJU U POSLEDNJIH PET GODINA NA UNIVERZITETU U BANJOJ LUCI

1. XI međunarodni naučno-stručni skup „SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU“
http://aggfbl.org/xi-medjunarodni-naucno-strucni-skup-savremena-teorija-i-praksa-u-graditeljstvu/
2. Koncert i naučni skup u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića 2015"

http://www.aubl.org/index.php/lat/pocetna/84-cirilica/aktuelno/obavjestenja/825 danivladesmilosevicanaucniskuptradicijakaoinspiracija
3. Konferencija DEMI2015 -  2015 http://demi.rs.ba/2015

4. Međunarodni naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“ www.stes.rs.ba

1. XI međunarodni naučno-stručni skup „SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU“
http://aggfbl.org/xi-medjunarodni-naucno-strucni-skup-savremena-teorija-i-praksa-u-graditeljstvu/

2. Koncert i naučni skup u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića 2015"

http://www.aubl.org/index.php/lat/pocetna/84-cirilica/aktuelno/obavjestenja/825 danivladesmilosevicanaucniskuptradicijakaoinspiracija

3. Konferencija DEMI2015 -  2015 http://demi.rs.ba/2015

4. Međunarodni naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“ www.stes.rs.ba