Navigacija

Izdavačka djelatnost

Na 26. Sjednici, održanoj u martu 2014.godine, Senat Univerziteta u Banjoj Luci je u skladu sa Statutom Univerziteta i Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija Ministarstva nauke i tehnologije RS, usvojio Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci kojim se uređuju opšti uslovi i način objavljivljnja publikacija u okviru izdavačke djelatnosti Univerziteta, te standardi kvaliteta koje treba da ispune tokom upotrebe u obrazovno-stručnom, obrazovno-naučnom, odnosno obrazovno-umjetničkom radu na Univerzitetu u Banjoj Luci i njegovim organizacionim jedinicama.

Ovim Pravilnikom takođe utvrđuju se standardi vezani za obezbjeđenje i provjeru kvaliteta publikacija koje izdaje Univerzitet i njegove organizacione jedinice. Izdavačka djelatnost Univerziteta obuhvata izdavanje svih štampanih, audiovizuelnih, digitalnih i elektronskih publikacija: knjiga, prevoda vrijednih knjiga, udžbenika, monografija, zbornika radova, izvještaja sa konferencija, kongresa i simpozijuma koji su održani u organizaciji Univerziteta ili je Univerzitet bio suorganizator, časopisa, separata, kataloga, prospekata, plakata, letaka, razglednica, kalendara, mikrofilmova, video i tonskih zapisa, kao i izdanja na elektronskim medijima: CD, virtuelne publikacije na internetu, djela koja se objavljuju na veb-stranicama. Komisija za izdavačku djelatnost Univerziteta je stručno tijelo Univerziteta, koju čine prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta, prorektor za nastavu i studentska pitanja i 7 članova, vodeći računa da iz svake naučne oblasti bude zastupljen jedan predstavnik.

Članovi bi trebali da budu iz reda istaknutih naučnih radnika sa iskustvom u izdavaštvu, koje imenuje Senat Univerziteta na period od četiri godine, a na prijedlog vijeća fakulteta, Akademije i instituta. Komisijom predsjedava prorektor za naučnoistraživački radi razvoj Univerziteta i Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.


Komisija za izdavačku djelatnost
Odluka o imenovanju članova Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci


Sajmovi

Informacija o učešću Univerziteta na sajmovima knjiga u Banjoj Luci i Beogradu 2015.godine
Izvještaj o učešću Univerziteta u Banjoj Luci na 19. Međunarodnom Sajmu knjiga Banja Luka 2014.godine
Univerzitet u Banjoj Luci predstavio svoju izdavačku djelatnost na 59. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu


Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci po organizacionim jedinicama za 2016.godinu

Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci po organizacionim jedinicama za 2015. godinu