Navigacija

Horizont 2020

Šta je program Horizont 2020

Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanja i inovacije te je ujedno i najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi evra bespovratnih donacija organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim preduzećima, udruženjima, nevladinim organizacijama itd.) da se intenzivnije fokusiraju na inovacije i naučnoistraživačke aktivnosti bliske tržištu. Posebna pažnja je posvećena područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima za koja je namijenjeno oko 20 posto ukupnih sredstava.


Horizont 2020 je otvoren za svakoga i značajno su smanjene administrativne procedure kako bi se unaprijedio kvalitet rezultata.
Horizont 2020 Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini omogućava jedinstvenu priliku za finansiranje projekata koji bi inače teško mogli naći sredstva iz drugih izvora. Između ostalog, to su projekti koji finansiraju stručno usavršavanje akademske zajednice ili rad u inostranstvu, saradnje sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga te unapređenja infrastrukture. Oblasti koje pokriva Horizont 2020 su izuzetno široke te je stoga jedan od najvažnijih izazova za organizacije u RS i BiH da nađu svoje mjesto i odgovarajuću ulogu u projektima koji će biti finansirani, kako bi maksimalno iskoristili sredstva koja je EU stavila na raspolaganje.

Ključni ciljevi i prioriteta programa Horizont 2020

Jedan od najvažnijih izazova pred kojima se nalazimo je smanjenje nezaposlenosti tj. stvaranje novih radnih mjesta. Kako bi zajedno riješili izazove koji su pred nama, neophodno je iskoristiti talente, znanja, vještine, iskustva i omogućiti efikasnu saradnju onih koji su najbolji u svojim oblastima. 

Program HORIZONT 2020 ima tri prioriteta:

Prioritet 1. Izvrsna nauka (akademska i istraživačka zajednica)

Prioritet novog evropskog programa za istraživanja i inovacije pod nazivom "Izvrsna nauka", ima za cilj unapređenje evropskog naučnog potencijala, osiguranje stalnog priliva vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanje pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Time će se osigurati dugoročna konkurentnost evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad. 

U okviru HORIZONT 2020, a kao dio Prioriteta 1 izdvaja se program Marie Sklodowska-Curie. U okviru ovog Programa postoji nekoliko vrsta grantova: doktorski i početni trening za istraživače, individualne školarine za iskusne istraživače, međunarodna intersektorska saradnja putem razmjene istraživača i inovatora i sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa.

Prioritet 2. Liderstvo u industriji (MSP)

Da bi Evropa zadržala vodeći položaj u globalnoj konkurenciji sa jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima potrebno je povećati strateška ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i brz dolazak do inovacija. Za Liderstvo u industriji poseban naglasak je na podršci inovativnim aktivnostima u malim i srednjim preduzećima i finansiranju "rizičnog" istraživanja i razvoja, odnosno onih projekata koji u sebi nose veći stepen rizika i neizvjesnosti, ali potencijalno i veću korist.

Ovom prilikom definisano je šest ključnih razvojnih tehnologija: nanotehnologija, mikro-nanoelektronika, fotonika, napredni materijali, biotehnologija i napredni proizvodni procesi i prerada.

Prioritet 3. Društveni izazovi

Aktivnosti u okviru Prioriteta 3 su usmjerene na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i naučnih disciplina, uključujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova. Interakcija između različitih prioriteta i spajanja istraživanja sa inovacijama je vodeća ideja Horizonta 2020, a svi rezultati programa treba da doprinesu održivom razvoju. 

Svi projekti koji adresiraju Društvene izazove moraju da se rade u partnerstvima sa velikim brojem organizacija iz različitih sektora kako bi mogli da budu održivi i ostvare značajan uticaj.

Kako napisati projektni prijedlog za Horizont 2020

Razvoj projekta i proces pisanja prijedloga projekata nije lak. Počinje sa istraživanjem konteksta i čitanjem referentnih dokumenta kako bi se ispunili zahtjevi Evropske Komisije. Zatim se detaljno analiziraju otvoreni i najavljeni konkursi, kako bi se napravio adekvatan plan aktivnosti i identifikovali najbolje partnere. Proces analiza, priprema i pregovora sa partnerima je vrlo zahtjevan i obično počinje skoro godinu dana prije zadatog roka za predaju projektnog prijedloga.

Gdje pronaći partnere za Horizont 2020

Identifikovati adekvatne partnere je od presudne važnosti. Potrebno je izabrati najbolje, ali da bi se došlo do njih potrebno je preuzeti inicijativu i predstaviti se na adekvatan način. Ključno je biti proaktivan, uspostaviti komunikaciju sa svima koji mogu da pomognu. 

Sistem nacionalnih kontakt tačaka (NCP)

NCP tim je oformljen da bude na usluzi akademskoj zajednici u cijeloj Bosni i Hercegovini. 
Državne kontakt osobe za Horizont 2020

„Lear osoba“ na Univerzitetu u Banjoj Luci je prorektor za nauku, istraživanje i razvoj, prof. dr Milan Mataruga.
 Lear osoba

PIC broj: 995591705

 


Više informacija o programu Horizont 2020 možete naći na stranicama:
http://ncp.ba/horizont-2020.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html